Podział administracyjny

Sołectwo Mikulice

Sołtys - Renata Larek
Rada Sołecka
Renata Larek - Przewodnicząca
Stanisława Sibińska
Mieczysław Kardyński
Agnieszka Żerkowska
Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Mikulice w gminie Dobra na lata 2022 – 2026
Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2024 - 2029

W skład sołectwa wchodzi jedna wieś, zamieszkała przez 380 osób. Zważywszy, że znaczną ilość posiadającego najwięcej mieszkańców sołectwa Skęczniew stanowią pensjonariusze tamtejszego Domu Pomocy Społecznej, to faktycznie najludniejsze w gminie Dobra są Mikulice. Powierzchnia tegoż sołectwa wynosi 512 ha.

Nazwa prawdopodobnie pochodzi od imienia Mikołaj, być może założyciela wsi. Greckie imię Nikolaos, spolszczone dość często było Mikuliczem. Mikulice to nic innego jak synowie Miłkulicza.

Mieszkaniec tej miejscowości to – mikuliczanin.
 

Historia wsi

Pierwsza wzmianka o Mikulicach pojawia się w 1390 roku. W dwa lata późniejszym dokumencie wymieniany jest Nałęcz z Mikulic. Wpis w kaliskiej księdze ziemskiej z 1506 roku, mówi o Annie żonie Jana z Mikulic. W konińskiej księdze z 1622 roku czytamy o Barbarze Potockiej, córce Bartłomieja Potockiego z Mikulic, która winna był synowi swojemu Olbrachtowi Giżyckiemu 700 dukatów. Na przełomie XVII i XVIII wieku, jako właściciele Mikulic na przemian wymieniani są Potoccy i Pstrokońscy. Wzięło się to stąd, że oba rody skoligaciły się ze sobą. Dowodzi tego dokument z 1665 roku mówiący, że ksiądz Mikołaj Wolański paroch (pleban) turkowski skwitował Marię Potocką, wdowę po Mikołaju z Burzenina Pstrokońskim z dziesięciny snopkowej ze wsi Mikulice, będącej jej dziedzictwem. W początkach XIX wieku właścicielami mikulickich dóbr ziemskich byli Skórzewscy. Składały się one z folwarków: Mikulice, Orzepów, Stefanów, osady młynarskiej Jabłonka (dzisiaj jest tam zbiornik retencyjny w Żeronicach) oraz wsi Mikulice, Wola Kowalska i Orzepów. Majątek zajmował powierzchnię 1647 mórg. Czyli 992 hektary. W końcu XIX wieku majątek nabyli Dzierżawscy.

W latach 20-tych XX wieku ich właścicielem był Sławomir Dzierżawski, który gospodarował na 612 ha. Jego matka Zofia Dzierżawska zasłynęła swoją wrażliwością na ludzka krzywdę i głęboką wiarą. Ufundowała lub samodzielnie wykonała szereg rzeczy stanowiących wyposażenie kościoła. Prowadziła również ochronkę, czyli świetlicę z posiłkami dla dzieci z ubogich rodzin. Jej drugi syn Aleksander był znanym politykiem Związku Ludowo-Narodowego. Po pierwszej wojnie światowej budował polską administrację. W 1920 roku został starostą tureckim, a dwa lata później posłem na sejm. Od Dzierżawskich, majątek kilka lat przed II wojną światową nabyli Murzynowscy. Mikulice zasłynęły również klubem sportowym ,,Sparta'' będącym jednym z pierwszych, powstałych na terenie powiatu tureckiego. Po wojnie majątek został rozparcelowany, a w dwór zamieniono na szkołę podstawową. W latach 90-tych XX wieku zlikwidowaną ją z powodu małej liczby dzieci. Teraz jest tam kilka lokali mieszkalnych. W latach 70-tych XX wieku mikulicki majątek starano się scalić w ramach spółdzielni produkcyjnej. Jednak ten chybiony twór komunistycznej wyobraźni padł z przyczyn ekonomicznych.

Dzisiejszy obraz wsi

Mikulice to typowo rolnicza miejscowość, blisko współpracująca z sąsiednim Stefanowem. Ludność Mikulic aktywnie działa w tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej, lokalnym stowarzyszeniu "Rozwoju Wsi Mikulice oraz Stefanów "Dąb"" oraz w kole gospodyń wiejskich.

 

 

 

 

 

We wsi zachował się dwór dawnych właścicieli Miikulic.

Przez Mikulice przebiega trasa szlaku rowerowego Kowalski Klucz oraz 5 etap dydaktycznego szlaku rowerowego PANORAMA – etap 5 Doliną rzeki Teleszyny.

 

źródło: Stanisław Stasiak, Miasto i Gmina Dobra, przewodnik turystyczny, 2014 r.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy