Urząd Miejski

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
Beata Kmieć
e-mail: skarbnik@dobra24.pl
tel: 63 279 99 38

Do zakresu zadań Skarbnika Gminy należy:

1. Skarbnik zapewnia kompleksowe rozwiązywanie spraw bieżących i problemów związanych ze sferą finansowo księgową w zakresie finansów publicznych Gminy.
2. Jest kierownikiem Referatu Finansowo - Podatkowego.
3. Posiada zakres praw i obowiązków głównych księgowych, wynikający z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Da zadań Skarbnika w szczególności należy:
- opracowanie projektów budżetu Gminy, analiz oraz sprawozdań w ramach prowadzonych spraw,
- prowadzenie zbioru przepisów i innych aktów prawnych dotyczących rachunkowości, finansów publicznych,
- zapewnienie płynności finansowej Gminy,
- kontrola zabezpieczenia środków w budżecie Gminy w zakresie zawieranych umów,
- zapewnienie równowagi finansowej pomiędzy dochodami a przychodami a wydatkami budżetu Gminy,
- opracowywanie projektów budżetu oraz funduszy celowych,
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością finansową podległych gminie podmiotów,
- opracowywanie sprawozdania z wykonania planu finansowego,
- nadzorowanie sporządzania deklaracji i rozliczeń podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek PFRON,
- nadzorowanie ewidencji podatku VAT,
- nadzorowanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych,
- udział w pracach zespołu prowadzącego kontrole zarządczą.