Urząd Miejski

Sekretarz Gminy

Sekretarz Dobrej
Piotr Nowaczyk
e-mail: sekretarz@dobra24.pl
tel: 63 279 99 40

Do zakresu zadań Sekretarza Gminy należy:

1. Sekretarz zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywania problemów wynikających z zadań gminy i i nadzoruje działalność Referatu Organizacyjnego bezpośrednio mu podległego.
2. Czuwa nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał na Sesje Rady Miejskiej.
3. Nadzoruje obieg dokumentów w Urzędzie.
4. Inicjuje i nadzoruje aktualizację dokumentów formalizujących Urząd do aktualnego stanu prawnego lub faktycznego stanu organizacyjnego Urzędu.
5. Dokonuje potwierdzenia oświadczeń woli spadkodawców, zgodnie z art. 951 kodeksu cywilnego, a także dokumentów publicznych.
6. Sprawuje funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
7. Bierze udział w pracach komisji przetargowych w ramach zamówień publicznych i zbycia nieruchomości.
8. Nadzoruję obsługę prawną Urzędu.
9. Prowadzi zbiór dokumentów związanych z użytkowaniem budynku Urzędu Miejskiego.