Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Dobrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.dobra24.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021.01.21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.01.24.

Stan dostępności cyfrowej

W Urzędzie Miejskim w Dobrej przeprowadzono ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do ustawy. Skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ). Z oceny wynika, że strona internetowa www.dobra24.pl spełnia wymagania w 99,89 %.

Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej:

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=4a5713cf-5ba3-49c3-9a51-85337b49a2f

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.01.22. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.31.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową w Urzędzie Miejskim w Dobrej Panią Joanną Krawczyk. Kontakt: Urząd Miejski w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10 62-730 Dobra, tel. 63 279 99 20, email rada.miejska@dobra24.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Urząd Miejski w Dobrej powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Miejski niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

  1. Do budynku prowadzi wejście od ul. Plac Wojska Polskiego. Do wejścia prowadzą schody. Dodatkowo przy wejściu znajduje się pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym, itp.
  2. Biuro Obsługi Klienta znajduje się po lewej stronie od wejścia.
  3. Dla osób na wózkach dostępne jest Biuro Obsługi Klienta oraz pomieszczenie, w którym znajduje się Kasa i stanowiska ds. wymiaru i egzekucji podatków. Dalsze przejście nie jest możliwe ze względu na dwa stopnie znajdujące się na początku biegu korytarza.
  4. Pracownik Biura Obsługi Klienta, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za załatwienie sprawy, który prowadzi właściwą obsługę interesanta. Po załatwieniu sprawy, pracownik Biura Obsługi Klienta służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.
  5. W budynku nie ma windy, ani toalety dla osób niepełnosprawnych
  6. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
  7. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
  8. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niedowidzących i słabo widzących.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r., poz. 1824) w Urzędzie Miejskim w Dobrej, przy załatwianiu spraw oferuję się pomoc w komunikowaniu się z pracownikami Urzędu, poprzez zapewnienie dostępu do świadczenia usługi tłumacza PJM. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie na adres poczty elektronicznej um@dobra24.pl lub telefonicznie tel. 63 279 99 20.