PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 26 000 zł.

Operacja mająca na celu zwiększenie udziału przedstawicieli KGW oraz jednostek pomocniczych Gminy Dobra we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizację wydarzeń promujących integrację oraz wymianę doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych, co w efekcie podniesie ich wiedzę na temat wykorzystania lokalnego potencjału w rozwoju obszarów wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • wzmocnienie procesu integracji społecznej,
  • nabycie umiejętności kultywowania i przekazywania tradycji i zwyczajów regionalnych,
  • odkrywanie na nowo "starych" odchodzących w zapomnienie obrzędów, obyczajów,
  • podtrzymywanie tradycji pokoleniowej,
  • nabycie umiejętności współpracy i organizacji lokalnej społeczności,
  • aktywne działanie partnerskie różnych podmiotów m.in. grupy odnowy wsi, stowarzyszenia, rady sołeckiej,
  • podniesienie świadomości dbania o wspólne dobro,
  • stworzenie międzypokoleniowej płaszczyzny wymiany doświadczeń.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW

w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

 


 

W dniu 21.06.2022 Burmistrz Dobrej wraz z Panią Skarbnik w imieniu Gminy Dobra podpisali dwie umowy

z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim na realizację zadań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 2014-2022. Dofinansowanie otrzymały projekty o nazwie „ Tradycje lokalne wczoraj i dziś”, gdzie pozyskano dotację wysokości 26 000 zł,  oraz „Tradycje lokalne wczoraj i dziś – Wyjazd studyjny”, gdzie pozyskano dotację 45 000 zł. Łączna wartość dofinansowania wynosi 71 000 zł. Projekty kierowane są do przedstawicieli sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dobra, oraz mieszkańców miejscowości Dobra. Działania podejmowane w ramach projektu będą pozwalały na aktywizację mieszkańców, na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych.

 

Realizacja projektów przewiduje: przeszkolenie uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu przedsiębiorczości opartej o lokalne gospodarstwa rolne, podmioty ekonomii społecznej, KGW. Uczestnicy będą mogli poznać kulturę i tradycję zwiedzanego regionu, w szczególności tradycje i dziedzictwo kulturowe wsi. Poprzez wymianę i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych, będą mogli zobaczyć jak wykorzystać lokalny potencjał w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich. Planowane są również turnieje sołeckie oraz konkurs kulinarny pn. „Dobra – Dobrym Smakiem Stoi” jako inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, promujące integrację oraz wymianę doświadczeń. Realizacja projektów ma w efekcie podnieść wiedzę uczestników na temat wykorzystania lokalnego potencjału w rozwoju obszarów wiejskich.


Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Podsumowanie realizacji projektu Bezpieczny pieszy w...

Podsumowanie realizacji projektu...

Z dniem 31.12.2023r. Gmina Dobra kończy realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0339/22-00. Operacja...

Otwarcie ofert w ramach projektu pn. „Bezpieczny pieszy...

Otwarcie ofert w ramach projektu pn....

W tym roku Gmina Dobra przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020,...

Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020,...

Dostępny samorząd w Gminie Dobra

Dostępny samorząd w Gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do projektu „Dostępny samorząd - granty” i w dniu 15.11.2022 r.  podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „ Dostępny...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w...

Projekt: "Uporządkowanie gospodarki...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

TRADYCJE LOKALNE WCZORAJ I DZIŚ – WYJAZD STUDYJNY   Samorząd Gminy Dobra Serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym, który odbędzie się w dniach...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – Wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...