PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – Wyjazd studyjny

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 45 000 zł.

Operacja mająca na celu przeszkolenie uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu przedsiębiorczości opartej o lokalne gospodarstwa rolne, podmioty ekonomii społecznej, KGW, poprzez poznawanie nowej  kultury i tradycji regionu w szczególności tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, wymianę i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych, co w efekcie podniesie ich wiedzę na temat wykorzystania lokalnego potencjału w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • wzmocnienie procesu integracji społecznej,
  • nabycie umiejętności kultywowania i przekazywania tradycji i zwyczajów regionalnych,
  • odkrywanie na nowo "starych" odchodzących w zapomnienie obrzędów, obyczajów,
  • podtrzymywanie tradycji pokoleniowej,
  • nabycie umiejętności współpracy i organizacji lokalnej społeczności,
  • aktywne działanie partnerskie różnych podmiotów m.in. grupy odnowy wsi, stowarzyszenia, rady sołeckiej,
  • podniesienie świadomości dbania o wspólne dobro,
  • stworzenie międzypokoleniowej płaszczyzny wymiany doświadczeń.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW

w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

 


 

W dniu 21.06.2022 Burmistrz Dobrej wraz z Panią Skarbnik w imieniu Gminy Dobra podpisali dwie umowy

z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim na realizację zadań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 2014-2022. Dofinansowanie otrzymały projekty o nazwie „ Tradycje lokalne wczoraj i dziś”, gdzie pozyskano dotację wysokości 26 000 zł,  oraz „Tradycje lokalne wczoraj i dziś – Wyjazd studyjny”, gdzie pozyskano dotację 45 000 zł. Łączna wartość dofinansowania wynosi 71 000 zł. Projekty kierowane są do przedstawicieli sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dobra, oraz mieszkańców miejscowości Dobra. Działania podejmowane w ramach projektu będą pozwalały na aktywizację mieszkańców, na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych.

 

Realizacja projektów przewiduje: przeszkolenie uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu przedsiębiorczości opartej o lokalne gospodarstwa rolne, podmioty ekonomii społecznej, KGW. Uczestnicy będą mogli poznać kulturę i tradycję zwiedzanego regionu, w szczególności tradycje i dziedzictwo kulturowe wsi. Poprzez wymianę i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych, będą mogli zobaczyć jak wykorzystać lokalny potencjał w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich. Planowane są również turnieje sołeckie oraz konkurs kulinarny pn. „Dobra – Dobrym Smakiem Stoi” jako inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, promujące integrację oraz wymianę doświadczeń. Realizacja projektów ma w efekcie podnieść wiedzę uczestników na temat wykorzystania lokalnego potencjału w rozwoju obszarów wiejskich.

Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Podsumowanie realizacji projektu Bezpieczny pieszy w...

Podsumowanie realizacji projektu...

Z dniem 31.12.2023r. Gmina Dobra kończy realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0339/22-00. Operacja...

Otwarcie ofert w ramach projektu pn. „Bezpieczny pieszy...

Otwarcie ofert w ramach projektu pn....

W tym roku Gmina Dobra przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020,...

Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Bezpieczny pieszy w gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020,...

Dostępny samorząd w Gminie Dobra

Dostępny samorząd w Gminie Dobra

Gmina Dobra przystąpiła do projektu „Dostępny samorząd - granty” i w dniu 15.11.2022 r.  podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „ Dostępny...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w...

Projekt: "Uporządkowanie gospodarki...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny

Tradycje lokalne wczoraj i dziś –...

TRADYCJE LOKALNE WCZORAJ I DZIŚ – WYJAZD STUDYJNY   Samorząd Gminy Dobra Serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym, który odbędzie się w dniach...

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Gmina Dobra - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Tradycje lokalne...