Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzechcie

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzechcie
Rzechta 26A, 62-730 Dobra
powiat turecki, województwo wielkopolskie
REGON: 300243696, NIP: 6681873808
Numer KRS: 0000260830
Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechcie została powołana w 1953 roku. Jak w przypadku innych jednostek tak i tutaj inicjatorami było miejscowe społeczeństwo, a wśród nich Stanisław Dulin, Stefan Filipczak, Antoni Kupczyk, Franciszek Kupczyk, Kazimierz Kowalski, Stanisław Sucharek. W dniu 25 marca 1953 roku druhowie dokonali pierwszego wyboru zarządu ze Stanisławem Sucharkiem na stanowisku naczelnika jednostki. W tym czasie OSP w Rzechcie liczyła 24 strażaków i posiadała sprzęt, na który składała się tylko drabina oraz bosaki.

W 1963 roku doszło do pierwszej zmiany zarządu oraz jego rozszerzenia. Prezesem wybrano Kazimierza Kowalskiego, a naczelnikiem mianowano Franciszka Kupczyka.

Nowy zarząd powziął strategiczną decyzję dla sprawnego działania jednostki, jaką była budowa nowej remizy. W krótkim czasie jednostka otrzymała zgodę na lokalizację obiektu. Przy wsparciu Zarządu OSP w Turku oraz Urzędu Gminnego jak i lokalnej społeczności, druhowie strażacy od razu mogli przystąpić do prac budowlanych, nad którymi od 1967 roku czuwał już nowy zarząd z prezesem Stefanem Kamińskim i naczelnikiem Franciszkiem Kupczykiem. Po czterech latach w składzie zarządu nastąpiły kolejne zmiany. Na stanowisko naczelnika wybrano


Józefa Kowalskiego. Oba zarządy zmagały się z budową remizy, rozwiązując narastające problemy. W końcu 20 lipca 1975 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku nowej strażnicy. Wzięły w niej udział władze gminne i strażackie oraz okoliczni mieszkańcy. Od tego dnia działalność straży znacznie się poprawiła. W końcu druhowie mieli swoje magazyny na sprzęt bojowy, mundury i pomieszczenie na zebrania. Ponadto mogli rozszerzyć działalność kulturalno-oświatową i zarobkową dokonując wynajmu sali. Jeszcze tego samego roku zarząd dokonał ważnego zakupu, wyposażając jednostkę w motopompę M-400. W roku kolejnym druhowie otrzymali także mundury wyjściowe. Aby usprawnić działanie jednostki w 1977 roku na placu przy remizie została zainstalowana syrena elektryczna, a w kolejnym roku plac należący do jednostki wraz remizą został ogrodzony, a jednostka dokonała niezbędnego zakupu sześciu mundurów ochronnych.


Rok 1980 przyniósł kolejne wybory do zarządu, które wprowadziły drobną korektę w jego składzie. Prezes i naczelnik, ciesząc się zaufaniem druhów strażaków, pozostali na swoich stanowiskach. W tym samym roku członkowie OSP z Rzechty pierwszy raz wystawili swoją drużynę w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Było to możliwe dzięki prowadzeniu solidnych ćwiczeń, jednak na sukcesy trzeba było jeszcze poczekać.
W 1984 roku jednostka otrzymała sprzęt gaśniczy tym razem w postaci nowej motopompy M-800. Dwa lata później dochodzi do zmiany na stanowisku naczelnika jednostki, które obejmuje Franciszek Dulin. W wyborach w 1986 roku następuje także zmiana na stanowisku prezesa. Tym razem druhowie wybrali Ryszarda Opalę, który po czterech latach ustępuje stanowiska Janowi Bartkiewiczowi.


W 1992 roku w czasie walnego zebrania druhowie strażacy dokonali wyboru nowego zarządu. Tym razem funkcję prezesa powierzono Józefowi Klimczakowi, naczelnikiem wybrano Jarosława Dulina. Nowy zarząd wykonał prace remontowo-modernizacyjne remizy polegające na założeniu podłogi, orynnowaniu, i malowaniu. Jednostka OSP czynnie uczestniczyła w życiu kulturalnym swojej miejscowości. W roku 1996 była współorganizatorem gminnych dożynek, które skupiły ogromne rzesze uczestników. Ponadto organizowała majówki, zabawy taneczne i inne imprezy dla lokalnego środowiska.

W 2003 roku OSP w Rzechcie była gospodarzem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które uświetniały obchody 50-lecia powstania miejscowej jednostki straży. Na jubileusz oraz zawody przybyli zaproszeni goście z terenu powiatu oraz gminy i delegacje zaprzyjaźnionych jednostek. W czasie rywalizacji miejscowa straż po raz pierwszy w swojej historii wystawiła Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Mogła tego dokonać dzięki efektywnemu programowi szkoleniowemu wśród społeczeństwa Rzechty i okolicznych miejscowości.

W następnym roku podczas walnego zgromadzenia z po¬wodu nieotrzymania absolutorium został rozwiązany zarząd jednostki i powołany kolejny, na którego czele jako prezes stanął Marek Baranowski, a naczelnikiem został Jarosław Dulin.

Lata 2005 i 2006 przynoszą straży w Rzechcie sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych. Najpierw strażacy zajmują II miejsce w zawodach na szczeblu gminnym, otrzymując rym samym przepustkę do zawodów na szczeblu powiatowym, a w roku kolejnym jednostka sama organizuje zawody sportowo-pożarnicze.
Po kolejnych wyborach nowym prezesem straży zostaje Józef Klimczak, wiceprezesem Andrzej Fryt, a naczelnikiem Jarosław Dulin, jednocześnie w kwietniu 2006 roku, naczelnik Jarosław Dulin zostaje wybrany na Gminnym Zjeździe OSP RP w Dobrej komendantem Gminnego Związku OSP RP w Dobrej. Wybór ten był dużą nobilitacją dla miejscowych druhów. W tym samym roku zarząd dokonał dalszych prac przy budynku remizy. Nastąpiła częściowa wymiana okien, budowa sanitariatów i malowanie wnętrza remizy. Ponadto dzięki dotacji, jaką straż otrzymała z MSWiA, dokonano zakupu 10 mundurów wyjściowych, a w następnym roku doposażono jednostkę w mundury tym razem koszarowe i uzupełniono brakujący sprzęt gaśniczy.

Rok 2007 to także sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie strażacy z Rzechty wystawili obok drużyny seniorów, która zajęła II i VI miejsca w rywalizacji na szczeblu gminnym, także żeńskie i męskie drużyny młodzieżowe, które uplasowały się odpowiednio na miejscach III i II. Ponadto drużyna seniorów wzięła udział w zawodach na szczeblu powiatowym zorganizowanych w miejscowości Kaczki. W 2008 roku druhowie strażacy powołali młodzieżową drużynę CTIF, która wzięła udział w zawodach powiatowych.

Aktualnie jednostka OSP w Rzechcie jest sprawnie działającym ogniwem zabezpieczenia przeciwpożarowego dla okolicznej społeczności. Finanse na swoją działalność pozyskuje ze składek członków straży, z działalności oświatowo-kulturalnej oraz otrzymuje dotacje z Urzędu Gminnego, MSWiA i innych źródeł finansowania. Prowadzi także działalność społeczną i charytatywną.

Źródło:

"Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"- Bartosz Stachowiak

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy