Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku
Ostrówek ___, 62-730 Dobra
powiat turecki, województwo wielkopolskie
REGON: 300477968, NIP: 6681891350
Numer KRS: 0000270308
Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku jest jedną z dłużej działających na terenie gminy Dobra oraz powiatu tureckiego. Jej początki datuje się na 1924 rok. Wówczas właśnie zebrali się obywatele Ostrówka, powołując nową jednostkę. Już na pierwszym zebraniu został wyłoniony zarząd, w którego skład weszli m.in.: Stanisław Kałużny na stanowisku prezesa oraz Jan Rogala jako naczelnik. Pierwszy zarząd stanął przed największymi wyzwaniami, jakimi była potrzeba budowy strażnicy oraz wyposażenia jednostki w sprzęt gaśniczy. Kroki w kierunku realizacji tych celów zostały podjęte niezwłocznie. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej druhowie strażacy wznieśli pierwszą drewnianą remizę, w której można było złożyć nabyty wcześniej sprzęt drobny. Jednak z nadejściem roku 1939 oraz zajęciem ziem polskich przez okupantów straż w Ostrówku była zmuszona zawiesić swoją działalność. Krok ten został podjęty w związku z rozebraniem w czasie wojny ledwo, co wybudowanej strażnicy. W ten sposób jednostka została pozbawiona koniecznego do prowadzenia swojej działalności zaplecza.

Na nowo straż w Ostrówku odrodziła się w 1960 roku. Na pierwszym po wojnie walnym zebraniu wybrano zarząd ze Stanisławem Kąciakiem jako prezesem oraz Zdzisławem Rutkowskim na stanowisku naczelnika. Zarząd w krótkim czasie podjął decyzję o budowie nowej remizy. W tym celu przejął działkę darowaną przez Stefana Horonziaka. W 1963 roku przeprowadzono na niej prace porządkowe. Powołano także komitet budowy strażnicy. Jednocześnie najbliższe miesiące zarząd oraz druhowie spędzili na zbieraniu funduszy.
W 31 sierpnia 1969 roku, miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Rozpoczął się czas wznoszenia nowego obiektu. Wówczas też OSP w Ostrówku otrzymała sikawkę ręczną, węże oraz część umundurowania. Były to dary od Zarządu Powiatowego ZOSP w Turku. W tym okresie jednostka liczyła 32 członków czynnych.

Budowa remizy trwała do 1974 roku. W dniu 15 września odbyła się uroczystość przekazania remizy do użytku publicznego. W czasie budowy znaczny wkład finansowy został przekazany przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Turku i Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Turku. W tym czasie funkcję prezesa jednostki pełnił Stanisław Kąciak, a naczelnikiem był Sylwester Wroński.

Oddanie tego obiektu do użytku było bardzo ważnym momentem w życiu jednostki. Po wielu latach straż znów mogła pochwalić się swoją remizą, a ponadto w końcu znalazł swoje miejsce cały dotychczas zgromadzony sprzęt gaśniczy. Remiza korzystnie wpłynął na możliwości gaśnicze strażaków, umożliwił prowadzenie szkoleń i zebrań, dając także możliwość organizacji życia kulturalnego i działalności zarobkowej.

Jednostka w Ostrówku w następnych latach wybudowała także studnię głębinową, przeprowadziła remont remizy oraz wykonała pomieszczenia świetlicowe. W 1985 roku obchodziła jubileusz 25 lat swojego istnienia. Uroczystość przygotowywał kolejny zarząd z Henrykiem Piekarskim-prezesem oraz Sylwestrem Wrońskim jako naczelnikiem i Marcinem Rogalskim jako zastępcą naczelnika.

Do roku 1990 druhowie ukończyli kolejną inwestycję jaką był zbiornik na 120 tyś. litrów wody.
Obecnie zarząd jednostki tworzą m.in. Sylwester Wroński-prezes, Marian Rogalski-naczelnik oraz Wiesław Rosiński-zastępca naczelnika.

Jednostka posiada motopompę M-800 oraz węże jak i drobny sprzęt gaśniczy. Dzięki drużynie sportowej i cyklicznym ćwiczeniom bierze udział w każdych zawodach sportowo-ratowniczych na szczeblu gminnym, osiągając wysokie lokaty. Organizuje życie kulturalno-oświatowe dla mieszkańców swojego rejonu, a przede wszystkim prowadzi działalność statutową, stojąc na straży bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Źródło:

"Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"- Bartosz Stachowiak