Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej
ul. Dekerta 34, 62-730 Dobra
powiat turecki, województwo wielkopolskie
REGON: 311497310, NIP: 6681785458
Numer KRS: 0000243676
Biuletyn Informacji Publicznej
Jednostka jest włączona do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

Początki pożarnictwa w miejscowości Dobra sięgają jeszcze XIX wieku. Dokumenty wskazują, że już w 1860 roku w tej miejscowości, choć nie było zorganizowanej straży ogniowej, to w jednej z szop składowano już pierwszy sprzęt gaśniczy. Dopiero w 1905 roku prawnie powołano do życia jednostkę ogniową w Dobrej. 15 maja zorganizowano zebranie mieszkańców, na którym przedstawiono statut oraz cele straży. Mieszkańcy zaakceptowali powołanie straży, tym bardziej że była to jedna z pierw¬szych polskich organizacji w okresie zaborów.


Podczas pierwszego zebrania do straży wstąpiło 75 członków. Na tym samym zebraniu wybrano pierwszy zarząd, w którego skład weszli m.in.: ks. Ludwik Sperczyński, Witold Eret, Tomasz Młodzianowski, Zenon Kempf, R. Żukowski i inni. W związku z tym, iż straż cieszyła się w tym okresie dużym uznaniem wśród miejscowej społeczności, dzięki niej właśnie jednostka zdołała zakupić pierwszy sprzęt gaśniczy w postaci: wozu, 3 sikawek ręcznych, 6 beczek drewnianych, drabiny, tłumie, bosaków i pochodni. Dla sprawniejszej działalności jednostkę podzielono na cztery sekcje: gaśniczą, beczek, toporników oraz porządkową. Do akcji gaśniczych wyruszano wozami konnymi, które były dostarczane przez miejscowych rolników po alarmie trębacza. Jednostka skupiła się wokół starej drewnianej szopy, która nadal była tymczasowym miejscem przechowywania sprzętu pożarniczego.


Straż w okresie zaborów stała się także organizacją działającą na niwie kulturalno-oświatowej. Powołano zespół teatralny, organizowano różnego rodzaju zabawy, pokazy i koncerty. W roku 1907 podjęto starania mające na celu powołanie orkiestry dętej. Z dobrowolnie zebranych składek zakupiono kilka podstawowych instrumentów i pod kierownictwem druhów kolejno: Migdalskiego, Studzińskiego, Banerta, dr St. Zaborskiego, Ratajczyka i Jana Studzińskiego prowadzono naukę i ćwiczenia muzyczne.

Po krótkim okresie działalności, trudne warunki lokalowe, a w zasadzie ich brak, skłoniły władze jednostki oraz miejscową społeczność do podjęcia decyzji w sprawie budowy nowej strażnicy. W tym celu w krótkim czasie powołano komitet budowy, który miał zająć się zakupem i pozyskiwaniem niezbędnych materiałów budowlanych. Prace ruszyły w 1916 roku, podczas trwania wojny światowej. Choć czasy nie sprzyjały takim przedsięwzięciom, to jednak w okresie dwóch lat strażnica została ukończona 1 oddana do użytku w 1918 roku. Po 13 latach istnienia straży, jednostka mogła pozwolić sobie na przeniesienie sprzętu gaśni¬czego do odpowiednich pomieszczeń. Ponadto w strażnicy znala¬zło się miejsce do odbywania prób orkiestry oraz kółka teatralne¬go. Duża sala umożliwiła także organizację imprez rozrywko¬wych, a tym samym stwarzała możliwość prowadzenia działalności zarobkowej. W 1922 roku w dowód uznania miejscowa społeczność ufundowała jednostce sztandar, który od tej pory wraz z pocztem uczestniczył w ważnych wydarzeniach Dobrej.


Na pierwsze lata działalności jednostki datuje się dwa dość znaczne pożary, które wybuchły w okresie międzywojennym na tzw. „dołach" i „tyłach", przy gaszeniu których straż brała udział. Brak odpowiedniego sprzętu doprowadził jednak do tego, iż mieszkańcy ponieśli dotkliwe straty w mieniu. W roku 1935 Straż w Dobrej obchodziła 30-lecie istnienia. Z tej okazji podczas uroczystości jednostka otrzymała pierwszą motopompę oraz oddano do użytku zbiorniki wodne. Aż do wybuchu II wojny światowej straż brała czynny udział w życiu swojej miejscowości nie tylko stojąc na straży bezpieczeństwa. Stale podnosiła swoje umiejętności bojowe przez prowadzenie szkoleń i ćwiczeń oraz udział w zawodach pożarniczych.

Dnia l września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Na wieść o ponoszonych klęskach miejscowy gospodarz straży, Wawrzyniec Gryczyński ukrył dokumenty straży wraz ze sztandarem. Podczas ucieczki przed wojskami niemieckimi w piątym dniu wojny zginął, nie przekazując nikomu informacji o miejscu ukrycia. Podjęte próby odnalezienia ukrytych przedmiotów po dzień dzisiejszy nie przyniosły skutku. W okresie okupacji władze niemieckie przejęły jednostkę straży i wprowadziły wśród strażaków reżim wojskowy. Nadzór nad jednostką posiadał komisarz miasta. Pod koniec wojny uciekający Niemcy dokonali podpalenia miejscowego kościoła wypełnionego amunicją, straż ze względów bezpieczeństwa nie podjęła akcji gaszenia. W kolejnych dniach do miasta wkroczyły wojska radzieckie.

Pierwsze lata po wojnie to okres odbudowy jednostki zarówno pod względem osobowym jak i pod względem wyposażenia. W 1950 roku swoją wysoką sprawność wykazuje podczas gaszenia pożarów w miejscowości Jeziorsko, za co otrzymuje dyplom od Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu. W dwa lata później jednostce nadano po raz drugi sztandar. I tym razem został on ufundowany ze składek miejscowej społeczności. W latach pięćdziesiątych straż w Dobrej otrzymała nowy sprzęt bojowy w postaci samochodu bojowego marki Opel Star 25, samochód pożarniczy-cysterna oraz motopompę „Leopolia".

W dniu 28 maja 1967 roku w dowód uznania miejscowego społeczeństwa jednostka po raz drugi po wojnie otrzymała nowy sztandar jednostki. W roku 1971 jednostka jak wiele innych została wezwana do gaszenia potężnego pożaru we wsi Spicimierz. Podczas akcji gaśniczej całkowitemu spaleniu uległy 63 zabudowania. Był to jeden z najgroźniejszych pożarów po wojnie, z jakim przyszło się zmierzyć miejscowej jednostce straży pożarnej.
Rok 1980 przyniósł straży w Dobrej jubileusz 75-lecia istnienia jednostki. Z tej okazji odbyły się uroczystości, które zgromadziły wielu zaproszonych gości. W obchodach jubileuszu uczestniczyli także mieszkańcy Dobrej. Podczas tego święta Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Koninie przekazała do jednostki nowy samochód marki Jelcz wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 6 tyś. litrów, ponadto urządzenie pianotwórcze, autopompę oraz działko wodne. Całą uroczystość uświetniła orkiestra dęta pod batutą Romana Szymańskiego. W tym samym roku ze względu na nabycie dużej ilości sprzętu prezes Zbigniew Szymański podjął starania mające na celu rozbudowę garaży przy remizie. W tym okresie dobudowano trzy boksy garażowe oraz zaplecze socjalne.

Rok 1991 przyniósł zmianę w organizacji orkiestry dętej OSP polegającą na połączeniu z orkiestrą z Żeronic i utworzeniem Orkiestry Dętej Ochotniczych Straży Pożarnych Dobra-Żeronice, która do dziś działa przy ośrodku kultury w Dobrej. Po połączeniu obu orkiestr, nowy zespół wziął udział w wielu przeglądach i konkursach orkiestr dętych, zdobywając liczne trofea i nagrody. Należy tu wspomnieć m. in. o nagrodzie Ministra Kultury i Sztuki zdobytej w 1997 roku.

W związku z tym, iż OSP w Dobrej posiadało aż trzy pojazdy bojowe, w 2001 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku następnym dzięki pomocy Urzędu Miejskiego straż wzbogaciła się o kolejny pojazd tym razem był to Star 244 posiadający zbiornik wodny na 2,5 tyś. litrów oraz urządzenie pianotwórcze. W roku 2004 ze środków przekazanych z Zarządu Głównego OSP w Warszawie oraz ponownie Rady Miejskiej w Dobrej straż zakupiła samochód osobowy Fiat Ducato.

W 2005 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej obchodziła 100-lecie istnienia. Na uroczystość przybyła duża liczba zaproszonych gości z terenu województwa, powiatu i gminy. Z tej okazji ufundowany został kolejny już sztandar, który uroczyście przekazano podczas trwania obchodów. Wielu druhów strażaków zostało uhonorowanych wysokimi odznaczeniami strażackimi. Jubileusz zakończył koncert orkiestry dętej pod batutą Eugeniusza Grzelaka.

Od roku 2006 jednostką OSP w Dobrej kieruje zarząd w składzie: Jan Bartosik-prezes, Mieczysław Zakolski-wiceprezes, Szczepan Hausman-wiceprezes oraz naczelnik i Andrzej Gajewski zastępca naczelnika. Jednostka w Dobrej jest jedną z lepiej wyposażonych drużyn na terenie powiatu tureckiego. Po¬siada dobrze wyszkoloną kadrę strażacką. Prowadzi aktywną działalność nie tylko statutową, ale także kulturalno-oświatową i go-spodarczo-społeczną. Jest organizacją od lat budzącą podziw i zaufanie mieszkańców Dobrej.

Źródło:
"Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"- Bartosz Stachowiak

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy