Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna w Skęczniewie

Ochotnicza Straż Pożarna w Skęczniewie
Skęczniew___, 62-730 Dobra
powiat turecki, województwo wielkopolskie
REGON: 300243940, NIP: 6681895566
Numer KRS: 0000271219
Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie powstała w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Najprawdopodobniej był to rok 1919, choć dziś trudno ustalić dokładną datę z powodu braku dokumentów. Jej założycielem był miejscowy ksiądz Kazimierz Buss oraz dziedzic Antoni Adamczewski, który widział potrzebę działalności takiej organizacji na rym terenie. W krótkim czasie wybuchły jednak liczne spory dotyczące lokalizacji oraz terenu, na którym miałaby stanąć strażnica co spowodowało, iż budowę remizy przeniesiono do pobliskich Piekar.

Pierwsze dokumenty opisujące jednostkę ze Skęczniewa pochodzą z okresu po 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej jednostka kontynuowała swoją działalność. Dokonano wyboru władz straży oraz przystąpiono do prac zmierzających do odbudowy jednostki po stratach poniesionych podczas toczących się działań wojennych.
Już w 1949 roku zarząd, którym kierował prezes Stanisław Maciaszczyk oraz naczelnik Józef Jędrzejak, podjął decyzję wystąpienia o subsydium w celu wykończenia starej remizy. Druhowie strażacy dla pozyskania funduszy przeprowadzili liczne zabawy dochodowe i zbiórki wśród miejscowego społeczeństwa, które okazało się bardzo hojne.

Rok kolejny przyniósł wybory do zarządu, jednak strażacy doceniając wkład dotychczasowego prezesa i naczelnika przedłużyli ich kadencję. Na stanowisko wiceprezesa powołano Ignacego Izydorczyka, a zastępcą naczelnika wybrano Romana Majewskiego. Podczas tego samego zebrania prezes zaproponował przyjęcie uchwały dotyczącej budowy nowej remizy strażackiej, motywując to bardzo złym stanem starego obiektu, który w zasadzie nie nadawał się do użytku.

W roku 1952 podczas kolejnego zebrania druhowie strażacy przyjęli nowy statut dla miejscowej straży, a dotychczasowy prezes podsumował swoją działalność wspominając o pobudowaniu budynku remizy, zakupie beczki na wodę o pojemności 550 litrów, wyremontowaniu strażackiego wozu konnego. Podczas tego samego zebrania dokonano wyboru nowych władz straży. Tym razem na czele jednostki stanęli: Józef Jędrzejak na stanowisku komendanta oraz zastępcy: Roman Majewski, i Marian Stasiak. Władze jednostki podjęły decyzję o zakupie wozu strażackiego i węży tłocznych oraz o pokryciu papą dachu starej remizy. Jednak plany te nie zostały całkowicie zrealizowane, co było związane z pomysłem budowy nowej remizy, na którą potrzebne były środki finansowe. Komendant już po dwóch latach zrezygnował ze stanowiska ze względów zdrowotnych, w związku z tym podczas kolejnych wyborów, druhowie strażacy na nowego komendanta wybrali Józefa Witaszczyka oraz zastępców w osobach: Tadeusza Kowalskiego i Józefa Jaworskiego. Zarząd wstrzymał prace remontowe przy remizie, wnioskując o budowę nowego obiektu, który spełni oczekiwania jednostki i zagwarantuje odpowiednie warunki przechowywania dotychczas posiadanego sprzętu bojowego. W 1955 roku odbyły się kolejne wybory do władz jednostki. Zastępcą komendanta wybrano Adama Boczkowskiego, który w krótkim czasie został zastąpiony przez Hieronima Furmańskiego. Druhowie strażacy podjęli także decyzję o wpłacie dobrowolnych składek z przeznaczeniem na budowę nowej remizy strażackiej, jednocześnie prowadzono podobną zbiórkę wśród mieszkańców wsi Skęczniew. Plany nowej remizy obejmowały także budowę świetlicy na potrzeby kulturalno-oświatowe.

W krótkim czasie, po wykonaniu niezbędnej dokumentacji oraz uzyskaniu pozwoleń ruszyły pierwsze prace budowlane, polegające na zwiezieniu kamieni i żwiru. Aby prace postępowały w odpowiednio szybkim tempie w 1957 roku powołano Komitet Budowy Remizy Strażackiej w którego skład weszli: Wincenty Janiszewski, Wojciech Kędzia, Bolesław Lewandowski, Franciszek Madaj i Stanisław Maciaszczyk. Prace jednak z każdym rokiem się przedłużały, co było związane z faktem niewywiązywania się majstrów z zawartej wcześniej umowy.
W roku kolejnym doszło do ponownej zmiany składu zarządu. Tym razem na prezesa jednostki wybrano Zdzisława Kędzię, naczelnikiem mianowano Józefa Witaszczyka, a zastępcą naczelnika został Marcin Kraska. Nowy zarząd przystąpił do rozbiórki starej remizy celem uzyskania budulca niezbędnego do prowadzenia dalszych prac budowlanych. Ponadto pomoc, jaka napłynęła ze strony Komendy Powiatowej Ochotniczych Straży Pożarnych jak i od OSP Strachocice, znacznie przyspieszyły prace. Oprócz budowy remizy jednostka odbywała cykliczne szkolenia mające na celu podniesienie umiejętności pożarniczych, prowadziła liczne imprezy i zabawy przynoszące dochód z przeznaczeniem na budowę oraz na działalność statutową. W 1961 roku jeszcze podczas prac nad remizą, dokonano kolejnych zmian w składzie zarządu. Prezesem został wybrany 'Hieronim Furmański, natomiast naczelnikiem mianowano Pawła Kę-dzię. W 1964 roku na zastępcę prezesa dobrano druha Konstantego Frącalę.

W 1964 roku wreszcie po wielu trudach ukończono budowę strażnicy. Uroczystość oddania do użytku zorganizowano w dniu 23 sierpnia. Przybyli na nią przedstawiciele władz gminnych oraz straży z terenu powiatu, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek, a także miejscowa ludność. Nowy obiekt znacznie wpłynął na poprawę warunków, w jakich przyszło pełnić służbę druhom strażakom, przede wszystkim sprzęt gaśniczy można teraz było przechowywać w należytych warunkach.

W 1973 roku druhowie strażacy podczas kolejnego już walnego zebrania dokonali kolejnych zmian w składzie zarządu. Tym razem na stanowisko naczelnika powołano Władysława Witaszczyka. Jednostka teraz liczyła 40 członków w tym 28 czynnych i 12 wspierających. W 1975 roku dokonano zmiany poszycia dachu z eternitu na blachę oraz dobudowano sanitariaty. Straż weszła także w posiadanie wybudowanego zbiornika wodnego, który przez długie lata nie został ogrodzony.

Zarząd z końcem lat siedemdziesiątych rozpoczął działania zmierzające do uzupełnienia umundurowania oraz zakupu sprzętu gaśniczego. Brakowało zwłaszcza drabin i bosaków. W 1978 roku nastąpiła kolejna zmiana zarządu. Na stanowisko wiceprezesa powołano druha K. Fornalczyka, naczelnikiem został Paweł Kędzia. W latach osiemdziesiątych zarząd zdał użytkowaną do tej pory motopompę M-800, zakupiono bosaki i drabiny oraz 16 kompletów mundurów wyjściowych oraz odzież ochronną, zainstalowano na oddzielnym maszcie syrenę alarmową. Dokonano także drobnych prac remontowych w budynku remizy.

W 1986 roku jednostka otrzymała od Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 10 kompletów mundurów strażackich oraz 10 czapek. Ostatnie lata to praca nad wyszkoleniem druhów strażaków. Dzięki staraniom zarządu jednostki udało się stworzyć drużynę, która od pewnego czasu bierze udział w organizowanych na różnym szczeblu zawodach sportowo-pożarniczych. Do sukcesów jednostki należy zaliczyć IV miejsce, które drużyna zdobyła w 2004 podczas zawodów w Dąbrowicy.

Obecnie jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie kieruje zarząd, z prezesem Wiesławem Rutką, który zastąpił Janusza Miłosza oraz z naczelnikiem w osobie Henryka Serafina, który zastąpił Dawida Dominiaka. Straż liczy sobie 20 członków czynnych oraz 20 wspierających. W ostatnim roku zarząd zakupił dla miejscowej jednostki pierwszy pojazd bojowy marki Żuk oraz sprzęt drobny jak drabiny, bosaki itp. Jednostka obok typowej dla siebie działalności realizuje także zadania związane z kulturą i oświatą, ściśle uczestnicząc w życiu swojej miejscowości. Do dzisiaj na stanie jednostki znajduje się zabytkowy wóz konny, który jest świadkiem dziejów jednostki sprzed wielu lat.

Moduł:

"Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"- Bartosz Stachowiak