Komunikaty i ogłoszenia

Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021, poz. 2213).

Burmistrz Dobrej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

 1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa oznaczona numerem
  ewid. 6/6 o pow. 0,4797 ha, położona w obrębie Rzymsko, gm. Dobra, zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej o pow. użytkowej 177,50 m2.
  Dla ww. działki w Sądzie Rejonowym w Turku – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00031783/7.
 2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 3. Cena wywoławcza: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.
 4. Termin i miejsce przetargu: 19.04.2023 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń nr 13 Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.
 5. Wysokość wadium: 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
  Kwota wadium musi wpłynąć na konto urzędu (Bank Spółdzielczy Malanów O/Dobra 86 8557 0009 0300 0172 2003 0011) do dnia 13.04.2023 r.
 6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, a ponadto dostępne jest na stronie internetowej urzędu www.dobra24.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.dobra24.pl.
 7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Dobrej - pokój nr 9 lub telefonicznie pod numerem 63 279 99 26.

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB...

Szanowni Państwo! LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” zaprasza  mieszkańców obszaru działania LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” do ...

Badanie ankietowe - Uczenie się osób dorosłych (UD)

Badanie ankietowe - Uczenie się...

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Dobra prowadzone jest badanie ankietowe Uczenie się osób dorosłych (UD). Badanie przeprowadzają...

Informacja o możliwości rezerwacji stanowisk handlowych

Informacja o możliwości rezerwacji...

Burmistrz Dobrej informuje o możliwości składania wniosków o rezerwację niżej wymienionych stanowisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek”: stanowisko...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DOBRA W 2023 ROKU W ZAKRESIE: POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2023...

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować! Po raz kolejny wielkopolskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie swoich...

Informacja o wywieszeniu projektu listy osób

Informacja o wywieszeniu projektu...

Burmistrz Dobrej informuje o wywieszeniu projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony. Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń znajdującej...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie...

Bezpieczne ferie zimowe

Bezpieczne ferie zimowe

Bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżać na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu lub na półkoloniach, ważne jest...