Komunikaty i ogłoszenia

„Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025"

„Plan gospodarki odpadami dla województwa...

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego
o ponownym przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach
nad projektem aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”

Na podstawie art. 36 ust. 7 w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przyjęciu:
 1. projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym;
 2. prognozy oddziaływania na środowisko.
Wobec powyższego od dnia 24 czerwca 2024 r. do dnia 15 lipca 2024 r. zapewnia się ponownie możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.
 
Wersja elektroniczna ww. dokumentów wraz z formularzem składania uwag dostępna jest pod adresem: https://bip.umww.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”.
Wersja papierowa dokumentów dostępna jest w siedzibie Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, część A, pok. 1054, w godzinach 8-14.
 
Uwagi i wnioski można składać w następujących formach:
 1. pisemnej – poprzez wypełnienie ww. formularza i przesłanie go na adres: Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej - poprzez wypełnienie ww. formularza, bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie go w wersji edytowalnej na adres e -mail: wpgo@umww.pl ;
 3. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 
Osoby fizyczne biorące udział w procedurze zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu uchwały, nie są zobligowane do podawania swoich danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres e-mail). Jednakże w przypadku podania tychże danych wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez dołączenie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych” Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
 1. Projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym - pobierz dokument
 2. Załącznik 1 – Plan inwestycyjny - pobierz dokument
 3. Załącznik 2 – Informacja o funkcjonujących na terenie województwa wielkopolskiego instalacjach do przetwarzania głównych strumieni dla odpadów powstających z produktów, odpadów niebezpiecznych i pozostałych - pobierz dokument
 4. Załącznik 3 – Wybrane instalacje inne niż komunalne istotne dla uzupełnienia systemu gospodarki odpadami w województwie wielkopolskim - pobierz dokument
 5. Prognoza oddziaływania na środowisko wraz z załącznikiem - pobierz dokument
 6. Formularz zgłaszania uwag - pobierz dokument

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji,...

BEZPŁATNE studia, kursy i szkolenia

BEZPŁATNE studia, kursy i szkolenia

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Akademia Nauk Stosowanych w Koninie realizuje projekt pn. „Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia...

Burza – jak się zachować. Vadamecum IMGW

Burza – jak się zachować....

Burza jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym i często gwałtownym....

Bezpłatne programy profilaktyczne

Bezpłatne programy profilaktyczne

www.gov.pl Program Profilaktyka 40 Plus Dla do osób, które ukończyły 40 lat. Program obejmuje badania diagnostyczne: pakiety badań dla kobiet i mężczyzn (oddzielne) oraz...

informacja dla rolników, którzy ponieśli szkody na...

informacja dla rolników, którzy...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Turku prosi wszystkich rolników zgłoszonych do dopłat bezpośrednich którzy ponieśli straty na skutek gradobicia 7 czerwca 2024...

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 10.2

Szkolenie dla potencjalnych...

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów naboru na wsparcie poprawy energetycznej...

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu...

Ogłoszenie konkursu na stanowisko...

Burmistrz Dobrej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej   Termin składania ofert: 24 czerwca 2024 roku do godz. 16.00...