Komunikaty i ogłoszenia

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Rzymsko

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.73.2022 Burmistrza Dobrej

z dnia 14.10.2022 roku

Ogłoszenie o trzecim przetargu
ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)

Burmistrz Dobrej

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Rzymsko, gm. Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/6 o pow. 0,4797 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku –Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00031783/7.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem, oznaczona numerem ewidencyjnym 6/6 o pow. 0,4797 ha położona jest w obrębie Rzymsko, gm. Dobra. Budynek po byłej szkole podstawowej w zabudowie wolnostojącej, parterowy, nie podpiwniczony, ze strychem nad całością, pobudowany w latach 70-tych. Powierzchnia użytkowa budynku: 177,50 m2. Stan techniczny budynku – średni. Budynek wymaga remontu. Obecnie ściany budynku nie wykazują większych zarysowań, budynek nie jest ogrzewany, pokrycie dachowe do wymiany, stolarka w większości zniszczona, ściany wewnętrzne wymagają odmalowania, parkiet drewniany zniszczony. Budynek położony w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, terenów upraw polowych. Wokół budynku liczne nasadzenia drzew użytkowych. Nieruchomość ogrodzona siatką metalową, ogrodzenie – brama i furtka z elementów metalowych. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej. Na nieruchomości – przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne, przyłącze energetyczne.

Na działce znajduje się również murowany z cegły i pustaka budynek gospodarczy, otynkowany, o złym stanie technicznym, w budynku częściowo zniszczona stolarka drzwiowa i okienna. Budynek wymaga kapitalnego remontu.

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr IV/30/11 z dnia 17 lutego 2011 roku nieruchomość znajduje się w I strefie zurbanizowanej, tereny usług – usługi pozostałe.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość znajduje się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 u. o g. n.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2022 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń nr 13 Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej, Bank Spółdzielczy Malanów O/Dobra 86 8557 0009 0300 0172 2003 0011, przy czym kwota wadium musi wpłynąć na konto urzędu do dnia 16.11.2022 r.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przetarg odbędzie się chociażby do przetargu przystąpiła jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Dobrej – Zarządzeniem nr RO.SO.0050.73.2022 z dnia 14.10.2022r.

Termin podpisania umowy notarialnej zostanie określony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2213).

Ponadto oferent powinien zapoznać się z regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobra: dobra.nowoczesnagmina.pl. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Dobrej - pokój nr 9 lub telefonicznie pod numerem 63 279 99 26.

Pierwszy przetarg odbył się odbył się w dniu 10 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, sala posiedzeń nr 13 i zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak zainteresowania nabyciem nieruchomości. Drugi przetarg odbył się odbył się w dniu 10 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, sala posiedzeń nr 13 i zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak zainteresowania nabyciem nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, a ponadto dostępne jest na stronie internetowej urzędu www.dobra24.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dobra.nowoczesnagmina.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w tygodniku Echo Turku.

Pliki do pobrania

  • 01 Zarządzenie o ogłoszeniu Rzymsko dz. 6_6.doc - 28kB Pobierz
  • 02 Ogłoszenie o przetargu Rzymsko dz. 6_6.doc - 37kB Pobierz
  • 02a Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Rzymsko dz. 6_6.doc - 35kB Pobierz
  • 03 Regulamin przetargu Rzymsko dz. 6_6.doc - 64.5kB Pobierz
  • 04 Zał. do regulaminu Oświadczenie członków komisji... - 27kB Pobierz
„Na co uważać i jak nie dać się okraść w...

„Na co uważać i jak nie dać się...

KNF Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie –...

Nabór do III edycji Akademii Młodzieżowych Liderów w...

Nabór do III edycji Akademii...

Ruszył nabór do AKADEMII MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW w ramach projektu Młodzieżowe Wulkany Partycypacji! Poszukiwana młodzież w wieku 16-24 lata z województwa...

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze

IMGW-PIB wydało ostrzeżenia meteorologiczne: Burze stopień: 2 prawd. 90% Przebieg: Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm,...

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027

Wybory uzupełniające ławników na...

Burmistrz Dobrej informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ogłasza się nabór uzupełniający kandydatów na ławnika do Sądu...

„Eko-gospodyni” - do 10 tys. zł dla KGW na...

„Eko-gospodyni” - do 10 tys. zł...

IV Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich "Eko-gospodyni" Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do...

zaproszenie dla przedsiębiorców do udziału w projekcie...

zaproszenie dla przedsiębiorców do...

kliknij w link aby dołaczyć do spotkania 16 maja 2024 o godzinie 10:00     MS Teams Szanowni Państwo, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. zapraszają do...

14.05.2024 godz. 10:00 Bezpłatny WEBINAR | Finanse dla...

14.05.2024 godz. 10:00 Bezpłatny...

www.wfr.org.pl Prowadzisz biznes i potrzebujesz środków na rozwój firmy lub poszukujesz kapitału na projekty prowadzone przez podmioty publiczne? Wiesz, że realizacja...

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze stopień: 2 prawd. 80% Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm, oraz porywy wiatru do 90...