Komunikaty i ogłoszenia

ZADBAJ O SIEBIE I ŚRODOWISKO

                                                  

Ulotka została opracowana w ramach Planu Priorytetowego nr II/2021 dla dzielnicy Gm. Dobra realizowanego przez Komisariat Policji w Dobrej we współpracy z Urzędem  Miasta  w Dobrej. Zwracamy się do Państwa z apelem o spalanie dobrej jakości opału, nie spalanie odpadówi  tworzyw sztucznych w piecach i przydomowych kotłowaniach. Zachęcamy do skorzystania z rządowego Programu Czyste Powietrze – link: https://czystepowietrze.gov.pl,  gdzie można uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca
i wykonania termomodernizacji budynku.

POWIETRZE

Słowo “smog” to zbitka wyrazowa idealnie określająca to  zjawisko. Można powiedzieć, że smog jest  sztuczną mgłą, która utworzyła się
w sposób nienaturalny, jako efekt działań człowieka

W szczególności smog powstaje na skutek tzw. niskiej emisji.  Spalanie niskiej jakości węgla i niesezonowanego (mokrego) drewna ma znaczący wpływ na zanieczyszczenia powietrza. Najgroźniejsze dla zdrowia człowieka jest w tym wypadku spalanie odpadów.

Dodatkowym czynnikiem powodującym wzrost zanieczyszczeń jest sposób spalania w piecach starego typu – dolnego spalania. W tym przypadku dochodzi do znacznie większego uwalniania szkodliwych  substancji lotnych do atmosfery.

W szczególności pragniemy zwrócić Państwu uwagę, że zabrania się:

- spalania odpadów w piecach i kotłowniach przydomowych.

- spalania pozostałości roślinnych w gospodarstwie rolnym i na działkach.

(obowiązujące w tym zakresie przepisy nakładają obowiązek oddania biomasy do segregowanych odpadów  lub ich kompostowania)

Skutki dla zdrowia to m.in.

- wzrost zachorowalności na nowotwory,

- wzrost zachorowalności na choroby płuc.

GLEBA-Ziemia

Zanieczyszczanie i zaśmiecanie powierzchni lasów, miejsc  publicznych, przydrożnych rowów powoduje pogorszenie estetyki krajobrazu. Ponadto prowadzi do zanieczyszczania gleby, wód gruntowych i cieków wodnych. Rozkładające się u Nas tworzywa wnikają do gleb, a następnie spływają wraz
z wodą do cieków wodnych, rzek i Morza Bałtyckiego. Efektem rozpadu plastiku jest mikroplastik, który zanieczyszcza glebę i wody.

Wybrane przepisy karne

Art. 145 KW. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art.  162 § 1 KW. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§  2.  Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca

podlega karze aresztu albo grzywny.

§  3.  W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Art. 191 ustawy o odpadach. Kto wbrew przepisowi  art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny.

 

Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania...

Dostawa używanych pojemników do...

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/575988a4-8a59-4bad-8e39-be9bb63e8103 Identyfikator postępowania: 575988a4-8a59-4bad-8e39-be9bb63e8103 Tryb podstawowy, wariant 1 Numer...

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zapytanie ofertowe: Usuwanie odpadów z folii rolniczych

Zapytanie ofertowe: "Usuwanie...

Zapytanie ofertowe: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka rolniczego, opakowań po nawozach i typu Big-Bag z terenu Gminy Dobra" Termin składania ofert:...

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z...

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 26 kwietnia 2022 r. na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w obrębie Mikulice, gm. Dobra oznaczonej numerem...

Mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej w obliczu...

Mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej w...

Szanowni Państwo, Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konsorcjum firma Grupa BST  Sp. z o. o. oraz Kreatus Sp. z o.o. realizuje badanie społeczne pn....