Z życia gminy

Fundusz sołecki na 2024 rok

Fundusz sołecki na 2024 rok

Szanowni Państwo,

Stosownie do przepisu art. 3 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim Burmistrz Dobrej przekazał sołtysom Gminy Dobra informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków w 2024 roku.

Łączna wartość funduszu sołeckiego w 2024 roku wyniesie 744 092,37 zł.

Zasady tworzenia i realizacji funduszu sołeckiego reguluje ustawa o funduszu sołeckim.

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy :
1) Sołtysa,
2) Rady Sołeckiej,
3) co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Oznacza to, że każdy mieszkaniec sołectwa może zgłosić propozycję swojego wniosku. Należy jednak pamiętać, że może być on przedmiotem obrad zebrania wiejskiego tylko wtedy, gdy podpisze się pod nim co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Załącznikiem do wniosku powinna być wtedy pisemna lista poparcia lub uzyskane poparcie co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców w głosowaniu podjętym na zebraniu wiejskim.

Wniosek sołectwa powinien spełniać określone wymagania, aby ujęte w  nim przedsięwzięcie mogło być przyjęte do realizacji:
1) termin złożenia wniosku (do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy)
2) określenia przedsięwzięć - zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą posiadać cechy wymagane przepisami art. 1 ust. 3 ustawy, tj.:
   a) mieścić się w katalogu zadań własnych gminy,
   b) służyć poprawie warunków życia mieszkańców,
   c) być zgodne ze strategią rozwoju gminy,
3) uzasadnienia przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku (w  szczególności wykazania, iż przedsięwzięcie odpowiada wymogom służącym poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy),
4) oszacowania kosztów (koszt przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku powinien zawierać szacunkowy koszt jego realizacji i mieścić się w  kwocie środków przypadających sołectwu na dany rok).

Pamiętać należy, że realizacja zadań planowanych w ramach funduszu sołeckiego może być związana z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń, przewidzianych prawem i zabezpieczenia środków na ten cel.

Przy planowaniu wydatków trzeba również wziąć pod uwagę, iż realizacja większych zadań inwestycyjnych wiązać się będzie z koniecznością sporządzenia dokumentów związanych z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, kosztorysu zadania, prowadzenia nadzoru poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Środki funduszu mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usuwania skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej.

Istnieje możliwość realizacji zadania wspólnie z innym Sołectwem, co pozwala na połączenie sił i realizację większych projektów.

Uchwalony przez zebranie wiejskie wniosek sołtys przekazuje Burmistrzowi Dobrej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 roku, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na 2024 rok.

Należy pamiętać, że do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) protokół z zebrania wiejskiego (sposób zwołania i przeprowadzenia zebrania reguluje statut sołectwa)
2) uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku,
3) listę obecności z zebrania (jako załącznik do protokołu).Pliki do pobrania:
1) wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
2) uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
3) lista obecności na zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego
4) porządek obrad zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego
5) protokół z przebiegu zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego 
6) uchwała Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXVI/261/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dobra na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
7) uchwała Rady Miejskiej w Dobrej Nr XIV/137/16 z dnia 10 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dobra na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
 

Pliki do pobrania

  • wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego - 20.07kB Pobierz
  • uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie wniosku o przyznanie... - 18.02kB Pobierz
  • lista obecności na zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego - 19.03kB Pobierz
  • porządek obrad zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego - 18.36kB Pobierz
  • protokół z przebiegu zebrania wiejskiego w sprawie funduszu... - 18.11kB Pobierz
  • uchwała Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXVI/261/14 z dnia 27 marca... - 77.65kB Pobierz Czytaj
  • uchwała Rady Miejskiej w Dobrej Nr XIV/137/16 z dnia 10 marca 2016... - 373.74kB Pobierz Czytaj
Gra terenowa szansą dla miejscowości!

Gra terenowa szansą dla miejscowości!

Fundacja Mapa Pasji zajmuje się odkrywaniem piękna znanych i mniej znanych zakątków kraju z wykorzystaniem gier terenowych „Questy – Wyprawy Odkrywców" –...

Konkurs Aktywna Wieś Wielkopolska - ogłoszenie VIII...

Konkurs Aktywna Wieś Wielkopolska -...

11 lipca 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla uczestników programu „Wielkopolska Odnowa...

Nie daj się oszukać!

Nie daj się oszukać!

Ktoś proponuje Ci pompę ciepła "za darmo"? Zapytaj w swojej gminie zanim się zgodzisz i coś podpiszesz.

Aktywna Szkoła w Gminie Dobra

Aktywna Szkoła w Gminie Dobra

Gmina Dobra uczestniczy w programie „Aktywna Szkoła”, który jest finansowany ze środków budżetu państwa, ogłoszony i nadzorowany przez Ministra Sportu...

Najnowsze sposoby działania cyberoszustów – czyli jak...

Najnowsze sposoby działania...

Szanowni Państwo, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą...

Droga do zatrudnienia po węglu - zaproszenie na spotkanie

Droga do zatrudnienia po węglu -...

Szanowni Państwo, Turecka Izba Gospodarcza we współpracy z DGA S.A. zaprasza pracodawców na spotkanie w ramach projektu „Droga do zatrudnienia po węglu", które...

 „Dni Dobrej” - 15 i 16 czerwca 2024 roku odbędą...

„Dni Dobrej” - 15 i 16 czerwca...

Zapraszamy serdecznie na XXX jubileuszowe „Dni Dobrej” pełne atrakcji dla najmłodszych i tych nieco starszych. Szczegóły na załączonych plakatach. Jedną z wielu...