Z życia gminy

Fundusz sołecki na 2024 rok

Fundusz sołecki na 2024 rok

Szanowni Państwo,

Stosownie do przepisu art. 3 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim Burmistrz Dobrej przekazał sołtysom Gminy Dobra informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków w 2024 roku.

Łączna wartość funduszu sołeckiego w 2024 roku wyniesie 744 092,37 zł.

Zasady tworzenia i realizacji funduszu sołeckiego reguluje ustawa o funduszu sołeckim.

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy :
1) Sołtysa,
2) Rady Sołeckiej,
3) co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Oznacza to, że każdy mieszkaniec sołectwa może zgłosić propozycję swojego wniosku. Należy jednak pamiętać, że może być on przedmiotem obrad zebrania wiejskiego tylko wtedy, gdy podpisze się pod nim co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Załącznikiem do wniosku powinna być wtedy pisemna lista poparcia lub uzyskane poparcie co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców w głosowaniu podjętym na zebraniu wiejskim.

Wniosek sołectwa powinien spełniać określone wymagania, aby ujęte w  nim przedsięwzięcie mogło być przyjęte do realizacji:
1) termin złożenia wniosku (do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy)
2) określenia przedsięwzięć - zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą posiadać cechy wymagane przepisami art. 1 ust. 3 ustawy, tj.:
   a) mieścić się w katalogu zadań własnych gminy,
   b) służyć poprawie warunków życia mieszkańców,
   c) być zgodne ze strategią rozwoju gminy,
3) uzasadnienia przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku (w  szczególności wykazania, iż przedsięwzięcie odpowiada wymogom służącym poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy),
4) oszacowania kosztów (koszt przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku powinien zawierać szacunkowy koszt jego realizacji i mieścić się w  kwocie środków przypadających sołectwu na dany rok).

Pamiętać należy, że realizacja zadań planowanych w ramach funduszu sołeckiego może być związana z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń, przewidzianych prawem i zabezpieczenia środków na ten cel.

Przy planowaniu wydatków trzeba również wziąć pod uwagę, iż realizacja większych zadań inwestycyjnych wiązać się będzie z koniecznością sporządzenia dokumentów związanych z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, kosztorysu zadania, prowadzenia nadzoru poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Środki funduszu mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usuwania skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej.

Istnieje możliwość realizacji zadania wspólnie z innym Sołectwem, co pozwala na połączenie sił i realizację większych projektów.

Uchwalony przez zebranie wiejskie wniosek sołtys przekazuje Burmistrzowi Dobrej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 roku, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na 2024 rok.

Należy pamiętać, że do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) protokół z zebrania wiejskiego (sposób zwołania i przeprowadzenia zebrania reguluje statut sołectwa)
2) uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku,
3) listę obecności z zebrania (jako załącznik do protokołu).Pliki do pobrania:
1) wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
2) uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
3) lista obecności na zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego
4) porządek obrad zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego
5) protokół z przebiegu zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego 
6) uchwała Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXVI/261/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dobra na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
7) uchwała Rady Miejskiej w Dobrej Nr XIV/137/16 z dnia 10 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dobra na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
 

Pliki do pobrania

  • wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego - 20.07kB Pobierz
  • uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie wniosku o przyznanie... - 18.02kB Pobierz
  • lista obecności na zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego - 19.03kB Pobierz
  • porządek obrad zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego - 18.36kB Pobierz
  • protokół z przebiegu zebrania wiejskiego w sprawie funduszu... - 18.11kB Pobierz
  • uchwała Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXVI/261/14 z dnia 27 marca... - 77.65kB Pobierz Czytaj
  • uchwała Rady Miejskiej w Dobrej Nr XIV/137/16 z dnia 10 marca 2016... - 373.74kB Pobierz Czytaj
Mieszkaniec Dobrej w  reprezentacji Polski podczas...

Mieszkaniec Dobrej w reprezentacji...

Polska reprezentacja pokonała w turniejach m.in. drużynę z Niemiec 10:9, Finlandii 13:5, Danii 13:8, Węgier 13:6 i awansowała do ćwierćfinału mistrzostw, gdzie zajęła V miejsce po...

PermakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach...

PermakulTURa – transfer i wymiana...

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji podsumowującej projekt pt. „PermakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach...

Informacja o planowanych pomiarach PEM

Informacja o planowanych pomiarach PEM

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium STREFA Michał Grącki  w ramach realizacji zlecenia planuje w dniach 27.09-4.10.2023 roku przeprowadzenie pomiarów poziomu pól...

CZYSTE POWIETRZE - spotkanie informacyjne

CZYSTE POWIETRZE - spotkanie...

Burmistrz Dobrej serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 29...

XXIII  INTEGRACYJNY RAJD TURYSTYCZNY „PIECZONEGO...

XXIII INTEGRACYJNY RAJD TURYSTYCZNY...

Oddział PTTK w Turku Starostwo Powiatowe Turek Gmina Dobra Nadleśnictwo Turek Państwowa Straż Pożarna w Turku Komenda Powiatowa Policji w Turku Gminne Koło TPD przy GOK...

Miasto Dobra III i IV rata podatku od nieruchomości,...

Miasto Dobra III i IV rata podatku od...

Szanowni Państwo, Burmistrz Dobrej informuje, że na terenie Miasta Dobra inkasent nie będzie pobierał III i IV raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2023 rok.  ...

Nauka gry na instrumentach dętych

Nauka gry na instrumentach dętych

Szanowni Państwo,   Od 7 września ruszają zajęcia z nauki gry na instrumentach dętych Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież, które już rozpoczęły swoją...