Inne organizacje

Stowarzyszenie Rozwój Miejscowości Skęczniew "Razem Łatwiej"

Stowarzyszenie Rozwój Miejscowości Skęczniew "Razem Łatwiej"
Skęczniew 81, 62-730 Dobra
REGON: 363543943
NIP: 6681972640
Numer KRS: 0000597546

Stowarzyszenie powstało w 2015 roku i działa na bazie grupy odnowy wsi Skęczniew. Za swoje główne cele  przyjęło szeroko rozumianą odnowę i rozwój miejscowości Skęczniew  na podstawie przyjętego dla miejscowości planu rozwoju.

Zarząd:
Sebastian Gwizdalski - Prezes
Katarzyna Małowiecka - Wiceprezes
Marzena Kaczmarek - Sekretarz
Alicja Chorenza – Skarbnik
Katarzyna Kubiak - Członek Zarządu
(dane na dzień 2022-03-27)

Szczegółowe cele Stowarzyszenia:

1) odnowa i rozwój wsi Skęczniew;
2) utworzenie i prowadzenie Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Skęczniew;
3) prowadzenie wśród gospodyń wiejskich działalności społeczno - wychowawczej, oświatowej, kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno - bytowych rodzin;
4) współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Skęczniewie na rzecz integracji mieszkańców Skęczniewa
5) współpraca z parafią Trójcy Świętej w Skęczniewie;
6) współpraca z istniejącymi zespołami śpiewaczymi na terenie Skęczniewa, w szczególności z chórem parafialnym i zespołem Alebabki;
7) propagowanie idei samorządowej wśród mieszkańców;
8) stworzenie atrakcyjnej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej w Skęczniewie, dostosowanej do wymagań i potrzeb lokalnej społeczności, a także rozwoju turystyki;
9)) promowanie wsi poprzez własne wyroby czy to z dziedziny gospodarczej, spożywczej czy twórczości ludowej;
10) promowanie historii wsi i jej dziedzictwa kulturowego poprzez organizację festynów, wydawanie publikacji, organizację warsztatów tematycznych;
11) popieranie inicjatyw lokalnych i oddolnych;
12) podejmowanie działań na rzecz poprawy estetyki wsi;
13) promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie akcji charytatywnych;
14) aktywizacja i integracja mieszkańców terenów wiejskich;
15) angażowanie dzieci i młodzieży w kultywowanie tradycji ludowych ze szczególnym wskazaniem na tradycje regionu;
16) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
17) ochrona i promocja zdrowia;
18) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
19) prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej;
20) promocja kultury i sztuki;
21) przeciwdziałanie bezrobociu.

 

Galeria

Brak nazwy