Inne organizacje

Stowarzyszenie Odnowa i Rozwój Żeronic

Stowarzyszenie Odnowa i Rozwój Żeronic
Ugory 36A, 62-730 Dobra
REGON: 363543920
NIP: 6681972634
Numer KRS:0000597520
OSP Żeronice/ Odnowa i Rozwój Żeronic/KGW Żeronice: https://www.facebook.com

Stowarzyszenie powstało w roku 2015 i działa na bazie grupy odnowy wsi Żeronice. Za swoje główne cele  przyjęło szeroko rozumianą odnowę i rozwój miejscowości Żeronice na podstawie przyjętej strategii rozwoju.

Zarząd:
Jarosław Kiciński - Prezes
Marek Robert Kmieć -Wiceprezes
Damian Eryk Kupiński - Sekretarz
Klaudia Grabowska - Skarbnik
Elżbieta Kupińska - Członek Zarządu
(dane na dzień 2022-03-27)

Szczegółowe cele Stowarzyszenia:

 1. Działania na rzecz odnowy i rozwoju miejscowości Żeronice,
 2. Współpraca z orkiestrą dętą ochotniczej straży pożarnej Dobra - Żeronice,
 3. Współpraca ze środowiskowym domem samopomocy w Żeronicach,
 4. Stworzenie atrakcyjnej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej w Żeronicach, dostosowanej do wymagań i potrzeb lokalnej społeczności, a także rozwoju turystyki, podejmowanie działań na rzecz poprawy estetyki wsi,
 5. Promowanie wsi poprzez własne wyroby czy to z dziedziny gospodarczej, spożywczej czy twórczości ludowej,
 6. Inicjowanie i wspieranie społecznej aktywności mieszkańców,
 7. Propagowanie idei samorządowej wśród mieszkańców,
 8. Promocja i organizacja wolontariatu,
 9. Promocja miejscowości Żeronice,
 10. Wspieranie udziału młodzieży w życiu społecznym,
 11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 12. Ochrona i promocja zdrowia,
 13. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 14. Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej,
 15. Promocja kultury i sztuki,
 16. Przeciwdziałanie bezrobociu,
 17. Udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 18. Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 20. Prowadzenie działalności charytatywnej,
 21. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 22. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 23. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
  zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 24. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 25. Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 26. Działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 27. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 28. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 29. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 30. Aktywizowanie osób starszych poprzez ich uczestnictwo w różnych formach życia społecznego

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy