Informacje ogólnokrajowe

Światowy Dzień bez Tytoniu 2023

Państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia ustanowiły Światowy Dzień bez Tytoniu w 1987 r., aby zwrócić uwagę świata na epidemię tytoniową oraz możliwość uniknięcia zgonów i chorób, które ona powoduje. Co roku obchody tego święta mają na celu informowanie opinii publicznej o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tytoniu, praktykach biznesowych firm tytoniowych, działaniach WHO w walce z epidemią tytoniową oraz o tym, co ludzie na całym świecie mogą zrobić, aby domagać się prawa do zdrowia i życia swojego oraz przyszłych pokoleń.

Hasło na 2023 rok – Uprawiaj żywność, nie tytoń

Uprawa tytoniu szkodzi naszemu zdrowiu, zdrowiu rolników i zdrowiu planety. Przemysł tytoniowy blokuje próby zastąpienia uprawy tytoniu innymi uprawami, przyczyniając się do światowego kryzysu żywnościowego.

Kampania prowadzona przez WHO z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu zachęca rządy do zaprzestania dopłat do upraw tytoniu i wykorzystania zgromadzonych w ten sposób oszczędności do wspierania rolników w przejściu na bardziej zrównoważone uprawy, które poprawiają bezpieczeństwo żywieniowe ludności.

Rekordowa liczba 349 milionów ludzi w 79 krajach stoi w obliczu zagrożenia brakiem żywności, wielu z nich mieszka w krajach o niskich i średnich dochodach, w tym w ponad 30 krajach na kontynencie afrykańskim. Wiele z tych krajów wykorzystuje duże obszary żyznej ziemi do uprawy tytoniu zamiast zdrowej żywności. Kraje uprawiające tytoń często borykają się z negatywnymi skutkami ekonomicznymi wynikającymi z niekorzystnych skutków zdrowotnych, środowiskowych i społecznych uprawy tytoniu. W wielu przypadkach waluty obce uzyskane z eksportu tytoniu są wykorzystywane do importu żywności. Uprawa tytoniu powoduje zły stan zdrowia rolników i pracowników rolnych oraz nieodwracalną utratę cennych zasobów środowiska, takich jak źródła wody, lasy, rośliny i gatunki zwierząt.

Gdzie i jak uprawia się i suszy tytoń?

 • Tytoń jest uprawiany w ponad 124 krajach jako uprawa dochodowa, wykorzystującok.3,2 milionahektarówżyznej ziemi.
 • Trzech największych producentów liści tytoniu (Chiny, Brazylia i Indie, w kolejnościprodukcji)odpowiada zaponad60%światowejprodukcji.Ponieważprzepisy zaostrzają się w krajach o średnich i wysokich dochodach, firmy tytoniowe coraz częściej przenoszą się do krajów afrykańskich, aby zwiększyć skalę produkcji tytoniu.

W jaki sposób uprawa tytoniu szkodzi zdrowiu rolników i ich rodzin?

 • Choroba zielonego tytoniu. Aż 1 na 4 plantatorów tytoniu jest dotknięty chorobązielonegotytoniu,zatruciemnikotyną. Choroba jest powodowana przez nikotynę wchłanianą przez skórę podczas dotykania liści tytoniu. Objawy obejmują nudności, wymioty, zawroty głowy, bóle głowy, zwiększone pocenie się, dreszcze, ból brzucha, biegunkę, osłabienie, duszność i inne.
 • Narażenie na ciężkie chemikalia i nikotynę. Rolnicy uprawiający tytoń są codziennienarażeni na kontakt z pyłem tytoniowym i chemicznymi pestycydami. Rolnik uprawiający tytoń, który sadzi, uprawia i zbiera tytoń, może wchłonąć nikotynę odpowiadającą 50 papierosom dziennie. Ponadto hodowcy tytoniu często przenosząszkodliwe substancje do domu na swoich ciałach, ubraniach lub butach, co prowadzidowtórnego narażenia ich rodzin, zwłaszcza dzieci.

 • Szczególnie narażone populacje. Kobiety i dzieci są często głównymi pracownikamizatrudnionymi przy produkcji tytoniu i dlatego są bardziej narażeni na zagrożeniazdrowotne związane z kontaktem z zielonymi liśćmi tytoniu i ciężkimi chemikaliami,a także narażeniem na dym tytoniowy podczas procesu peklowania. Szczególnienarażone są dzieci, ze względu na niską masę ciała w stosunku do proporcji nikotynywchłanianejprzezichskórę.Kobiety wciążysąbardziej narażonenaporonienie. Osoby skręcające ręcznie papierosy, zwłaszcza kobiety i dzieci, są narażone na pył tytoniowy, który wdychają podczas przechowywania tytoniu w domu i jego skręcania, co powoduje choroby układu oddechowego i inne problemy zdrowotne.

W jaki sposób uprawa tytoniu szkodzi środowisku?

 • Intensywne stosowanie pestycydów. Uprawa tytoniu wymaga dużych zasobówi stosowania pestycydów oraz nawozów sztucznych, które przyczyniają się dodegradacjigleby.Techemikaliaprzedostająsiędośrodowiskawodnego, zanieczyszczając jeziora, rzeki i wodę pitną. Grunty wykorzystywane pod uprawę tytoniu mają wówczas mniejszą zdolność do uprawy innych upraw, takich jak żywność, ponieważ tytoń zmniejsza żyzność gleby.

 • Wylesianie. Uprawa tytoniu odpowiada za około 5% całkowitego wylesiania,dodatkowo przyczyniając się do emisji CO2 i zmian klimatycznych. Aby zrobićmiejscepoduprawętytoniu,należywyciąćdrzewa iwykarczowaćziemię. Do wyprodukowania 300 papierosów potrzeba mniej więcej jednego drzewa. Prowadzi to do pustynnienia i głodu, ponieważ w niektórych regionach brakuje żyznych gruntów pod uprawę żywności. Każdego roku oczyszcza się około 200 000 hektarów (ha) gruntów pod uprawę tytoniu i peklowanie, co odpowiada prawie połowie powierzchni Republiki Zielonego Przylądka (403 000 ha).
 • Utrata różnorodności biologicznej. Uprawa tytoniu przyczynia się do fragmentacjisiedlisk, co może osłabiać ekosystemy i przyczyniać się do utraty różnorodnościbiologicznej. Jest to również związane z degradacją gruntów lub pustynnieniem wpostaci erozji gleby, zmniejszonej żyzności i produktywności gleby oraz zakłóceniemcykliwodnych. Wymywanie chemikaliów do pobliskich źródeł wody zabija ryby i wpływa na ludzi i zwierzęta, w tym bydło, które mają dostęp do tych wód.

W jaki sposób uprawa tytoniu zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu i żywieniu?

 • Niedobór gruntów dobrej jakości. Wysokiej jakości grunty są coraz częściejwykorzystywane do uprawy tytoniu w krajach o niskich i średnich dochodach,zmniejszając ilość gruntów, które można by wykorzystać pod uprawy w celuwyżywienialudzi.
 • Ograniczony wybór alternatywnych upraw ze względu na brak rządowego wsparcia narzeczodejściaod uprawytytoniu.
 • Degradacja gleby. Tytoń jako roślina i chemikalia wymagane do jej uprawy degradująglebę, a uprawa międzyplonowa – praktyka uprawy dwóch lub więcej upraw wbliskim sąsiedztwie – jest wyzwaniem, ponieważ gleba jest pozbawiona niezbędnychskładnikówodżywczychdla produktywnego rolnictwa.
 • Intensywność upraw. Tytoń to uprawa pracochłonna, której dojrzewanie zajmuje do9 miesięcy, co utrudnia drobnym rolnikom uprawę roślin spożywczych w ciągu tegosamegoroku.

Jak uprawa tytoniu wpływa na dochody gospodarstw domowych rolników?

 • Dług. Uprawa tytoniu wymaga dostępu do materiałów i usług, takich jak nasiona i nawozy na początku sezonu. Przemysł tytoniowy wypłaca zaliczki na te koszty, które są następnie odejmowane od ich płatności na koniec sezonu. W wyniku tego procesu rolnicy popadają w zależność i zadłużenie wobec międzynarodowych firm tytoniowych lub pośredników handlowych.
 • Zaniżanie klasyfikacji i zaniżanie cen liści tytoniu. Drobni rolnicy w krajach o niskichiśrednich dochodachuprawiajątytoń napodstawieumówprawnych zdużymi

międzynarodowymi firmami, w których ceny i klasy (lub jakość) tytoniu są określane przez kupującego, pozostawiając rolnikom niewiele miejsca na negocjacje.

Międzynarodowe firmy tytoniowe obniżają swoje koszty poprzez zaniżanie klasyfikacji liści tytoniu od rolników. Wykonawcy określają również koszty nakładów, które nieuchronnie są zawyżone, co jeszcze bardziej szkodzi rolnikom.

 • Intensywność pracy. Uprawa tytoniu jest pracochłonna, wymaga od rolników i ich rodzinspędzania większości dnia na pielęgnacji roślin. Drobni rolnicy uprawiający tytońzarabiająbardzomało,biorącpoduwagęwysiłekwłożonywpracę.Badaniapokazują,żeuwzględniając wszystkie dni przepracowane przez każdego członka gospodarstwadomowego,uprawa tytoniu jest mniej opłacalna niż inne uprawy i byłaby bardziejwartościowaprzy uprawieinnych roślin.
 • Koszt nakładów. Koszty nasion, nawozów, drewna opałowego oraz dzierżawy lubzakupu ziemi są drogie i często nie są uwzględniane przy ocenie opłacalności uprawytytoniu.
 • Koszty opieki zdrowotnej. Uprawa tytoniu powoduje problemy zdrowotne rolników,charakterystyczne dla uprawy tytoniu, takie jak choroba zielonego tytoniu, zwiększającogólnekoszty opieki zdrowotnej wgospodarstwiedomowym.

 

W jaki sposób przemysł tytoniowy utrudnia rolnikom przejście na alternatywne uprawy?

 • Uwięzienie rolników w pętli zadłużenia. Przemysł tytoniowy uzależnia rolników,oferując im np. pożyczki lub materiały potrzebne do uprawy tytoniu (nasiona i środkiagrochemiczne). Często na podstawie ustaleń umownych z przemysłem tytoniowymrolnicywpadają wbłędnekołozadłużenia,nie mogąc uzyskać uczciwej ceny za swój produkt. Firmy tytoniowe wykorzystują sytuację braku kredytów dostępnych dla obszarów wiejskich.

W jaki sposób przemysł tytoniowy próbuje ukryć swoje oszukańcze taktyki związane z uprawą tytoniu?

 • Wybielając swoje taktyki. Firma Philip Morris International (PMI) uruchomiła w 2022 r.program zerowego wylesiania i konwersji ekosystemów naturalnych w celu ochronysiedlisk przyrodniczych, w szczególności obszarów bioróżnorodności o znaczeniuglobalnymi obszarówchronionych. Tymczasemtytoń odpowiada za około 5% całkowitego wylesiania.
 • Systemy odpowiedzialności korporacyjnej. Przemysł tytoniowy utworzył kilkaorganizacji i programów, których celem jest wspieranie środków do życia społecznościuprawiających tytoń poprzez metody i programy dywersyfikacji upraw mające na celupoprawę standardów życia rolników. Wprowadzenie nowych upraw przy jednoczesnymkontynuowaniu uprawy tytoniu nie eliminuje ryzyka związanego z uprawą tytoniu.Wysiłki te odwracają uwagę opinii publicznej od rzeczywistych kosztów uprawy tytoniu,takichjakskutki zdrowotne, degradacja środowiskai ubóstwo.
 • Udawanie, że chroni się dzieci, jednocześnie podtrzymując pracę dzieci. Szacuje się, żena całym świecie 1,3 miliona dzieci uczestniczy pracuje przy uprawie tytoniu. Dzieci zbiednych gospodarstw domowych opuszczają szkołę, aby uczestniczyć przy uprawietytoniu w swoich rodzinach i zwiększaćdochody.Zadania teczęstoobejmują mieszaniei stosowanie pestycydów, ręczne zbieranie liści tytoniu i przywiązywanie ich do suchychpatyków oraz sortowanie i klasyfikowanie suszu tytoniowego, narażając dzieci zarównonaszkodliwechemikalia,jakinikotynę.Niemniejjednakprzemysł tytoniowystwarza

fałszywe wrażenie, że walczy z pracą dzieci, podejmując tak zwane inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i samodzielnie zgłaszając swoje inicjatywy przeciwko pracy dzieci, które w dużej mierze opierają się na eliminacji pracy dzieci przy uprawie tytoniu (ECLT ) Fundacja, której członkami zarządu są przedstawiciele m.in. Japan Tobacco International (JTI), Imperial Brands i British American Tobacco (BAT).

 •  

tytoniowych, w tym podwyżkom podatków od wyrobów tytoniowych, rzekomo chroniąc trudną sytuację pracowników w rolnictwie tytoniowym i zapobiegając kryzysowi

 

gospodarczemu. W rzeczywistości spadek używania tytoniu jest na tyle powolny, że daje rolnikom wystarczająco dużo czasu na przejście na alternatywne uprawy.

 

W jaki sposób dotacje tytoniowe utrwalają brak bezpieczeństwa żywnościowego?

 • W wielu krajach uprawiających tytoń rządy zapewniają bezpośrednie dotacje rolnikomuprawiającym tytoń. W niektórych z nich łatwo jest uzyskać pożyczki uprawne (lubuzyskaćubezpieczenieupraw)nauprawytytoniu,czasembezżadnychzabezpieczeń.
 • Dotacje bezpośrednie często zachęcają i wpływają na decyzje rolników o uprawietytoniu. W rezultacie produkuje się więcej tytoniu, niż może wchłonąć wolny rynek. Nietylkoosłabiato źródłautrzymaniarolników,aletakżekosztujerządwięcejpieniędzy

i obniża ceny tytoniu.

 • Dostępne dane Światowej Organizacji Handlu pokazują, że kilka krajów w 2021 r.oferowało bezpośrednie dotacje tytoniowe, w tym niektóre kraje o wysokich dochodach,takie jak Stany Zjednoczone Ameryki i Szwajcaria (142,8 mln USD i 4,57 mln USD (4,2mln Sw.fr.). Zaś w 2020 r. tylko rząd Macedonii wydał około 32 mln USD (30 mln EUR)nadotacje tytoniowe.
 • Fundusze przeznaczone na wspieranie produkcji tytoniu mogłyby być wykorzystywaneprzez rządywbardziejefektywnysposóbnastymulowanieprodukcjiżywności.

Co robi WHO ?

Farmy wolne od tytoniu to wspólna inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, Światowego Programu Żywnościowego oraz Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Rolnictwa, która została uruchomiona w Kenii. Inicjatywa ma na celu stworzenie sprzyjającego i wspierającego ekosystemu produkcji roślinnej i marketingu, aby pomóc rolnikom przejść od uprawy tytoniu do alternatywnych źródeł utrzymania. Około 1500 rolników przeszło na uprawę fasoli bogatej w żelazo, ale inne dobre alternatywy dla tytoniu to sorgo, proso i słodkie ziemniaki.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Obowiązkowa lista ZUM - Czyste powietrze

Obowiązkowa lista ZUM - "Czyste...

               Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła,...

Konkurs na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę...

Konkurs na największą wielkopolską...

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że 18 listopada w Hali Widowisko-Sportowej w Liskowie, w powiecie kaliskim, Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje konkurs na...

Konkurs grantowy „Eko-gospodynie”

Konkurs grantowy „Eko-gospodynie”

Szanowni Państwo, Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej ogłosiła konkurs grantowy „Eko-gospodynie” przeznaczony dla Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w krajowym...

Szkolenie pt. „Sprawozdawczość organizacji...

Szkolenie pt. „Sprawozdawczość...

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić do udziału w szkoleniu pt. „Sprawozdawczość organizacji pozarządowych w 2023 r.”, którego celem jest...

„Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej

„Aktywna integracja sposobem na...

Szanowni Państwo, Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu w partnerstwie z Fundacją „Więcej z Życia" z Wągrowca na terenie województwa...

UWAGA SILNY WIATR !

UWAGA SILNY WIATR !

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru...

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o...

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na...

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o...

FORUM ROLNICZE POWIATU TURECKIEGO

FORUM ROLNICZE POWIATU TURECKIEGO

Serdecznie zapraszamy na Forum Rolnicze Powiatu Tureckiego, które odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich w dniu...