Z życia gminy

"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"- edycja 2024

W związku z ogłoszeniem Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”- edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej  jako formy
ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz
funkcjonowaniu w życiu społecznym


1. Adresatami Programu są:


1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności –
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i
art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny
uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi
razem z uczestnikiem:


1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących
zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby
starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka,
siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w
udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np.
doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w
formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby
małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
4) posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane
pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy
osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a
więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.
Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy
osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.


3. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych
lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz
osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku
przysposobienia z uczestnikiem.


4. W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub
jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 pkt 3. Jeżeli asystent nie
zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje
gmina

 

5. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z
niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o
niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi
asystencji osobistej, wymagane jest także:
1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego
dziecka z niepełnosprawnością.


6. Gmina przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do
Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.


7. Gmina, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia
potrzeby:
1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;
2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają
możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.


8. Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z
niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny
osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w
rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;


4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z
otoczeniem.


9. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły lub placówki oświatowej może być
realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.


10. Wzór Karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu stanowi załącznik nr 8 do Programu.
11. Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz
wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.


11. Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie
jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków
rodziny osoby z niepełnosprawnością.


12. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane
w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych.


13. Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę.
Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której
asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi
asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.


14 . Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Karty zgłoszenia do Programu  przyjmuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w godz. od 7.30 do 15.30  do dnia 14.09.2023r.  Można również poinformować telefonicznie o chęci uczestnictwa w Programie pod numerem 63 2798001 , 519693468

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-...

Pliki do pobrania

  • Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024 - 1.58MB Pobierz Czytaj
Mieszkaniec Dobrej w  reprezentacji Polski podczas...

Mieszkaniec Dobrej w reprezentacji...

Polska reprezentacja pokonała w turniejach m.in. drużynę z Niemiec 10:9, Finlandii 13:5, Danii 13:8, Węgier 13:6 i awansowała do ćwierćfinału mistrzostw, gdzie zajęła V miejsce po...

PermakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach...

PermakulTURa – transfer i wymiana...

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji podsumowującej projekt pt. „PermakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach...

Informacja o planowanych pomiarach PEM

Informacja o planowanych pomiarach PEM

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium STREFA Michał Grącki  w ramach realizacji zlecenia planuje w dniach 27.09-4.10.2023 roku przeprowadzenie pomiarów poziomu pól...

CZYSTE POWIETRZE - spotkanie informacyjne

CZYSTE POWIETRZE - spotkanie...

Burmistrz Dobrej serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 29...

XXIII  INTEGRACYJNY RAJD TURYSTYCZNY „PIECZONEGO...

XXIII INTEGRACYJNY RAJD TURYSTYCZNY...

Oddział PTTK w Turku Starostwo Powiatowe Turek Gmina Dobra Nadleśnictwo Turek Państwowa Straż Pożarna w Turku Komenda Powiatowa Policji w Turku Gminne Koło TPD przy GOK...

Miasto Dobra III i IV rata podatku od nieruchomości,...

Miasto Dobra III i IV rata podatku od...

Szanowni Państwo, Burmistrz Dobrej informuje, że na terenie Miasta Dobra inkasent nie będzie pobierał III i IV raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2023 rok.  ...

Nauka gry na instrumentach dętych

Nauka gry na instrumentach dętych

Szanowni Państwo,   Od 7 września ruszają zajęcia z nauki gry na instrumentach dętych Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież, które już rozpoczęły swoją...