Położemie Gminy Dobra

Położenie Gminy Dobra

Gmina Dobra położona jest w powiecie tureckim, na wschodnim skraju województwa wielkopolskiego, oddalona o 150 km od Poznania i 70 km od Łodzi oraz około 50 km od Kalisza i Konina. Przez gminę przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne są to drogi: krajowa nr 83 łącząca Turek z Sieradzem i wojewódzka łącząca Kalisz z Poddębicami. Przecinają się w miejscowości Dąbrowa (sołectwo Rzymsko). Gmina zajmuje powierzchnię 132 km2. Graniczy z gminami: Kawęczyn, Turek i Przykona w województwie wielkopolskim oraz Uniejów, Poddębice, Warta i Goszczanów w województwie łódzkim.

Centralna i zachodnia część obszaru gminy położona jest na Wysoczyźnie Tureckiej, natomiast wschodnia w Kotlinie Kolskiej i Sieradzkiej. Najwyższym punktem gminy jest wzgórze o wysokości 155 m n.p.m., położone nieopodal wsi Stawki i Januszówka, najniższym – dno doliny rzeki Warta - 107 m n.p.m. Krajobraz ukształtowany został przez działalność lądolodu skandynawskiego oraz procesy eoliczne i aluwialne, a także zmiany powstałe na skutek działalności człowieka (antropogeniczne). W okolicach Miłkowic, Strachocic, Dobrej na terenach rolniczych można oglądać charakterystycznie pofałdowany krajobraz, pozostałości po lodowcu – tzw. suche dolinki. W okolicach Stawek, Januszówki dominują  wyniesienia terenu w postaci wzgórz kemowych. W dolinie Warty natomiast zauważalna jest terasa zalewowa. Na terenach leśnych obserwuje się wydmy śródlądowe, natomiast dolina Teleszyny usytuowana we wschodniej części gminy jest pozostałością pradoliny rzeki Warty, która kilkadziesiąt milionów lat wstecz, na południe od Miłkowic zmieniła nieco kierunek na wschód płynąc w kierunku dzisiejszego Uniejowa. Największą rzeką gminy jest Warta, w dolinie której w latach 1975-1986 zbudowano Zbiornik Jeziorsko. Pozostałe większe cieki wodne gminy to rzeka: Teleszyna oraz Struga Spycimierska, Struga Mikulicka, Struga Kawęczyńska, Kaczka. Na rzece Teleszynie w latach sześćdziesiątych XX w. wybudowano zbiornik retencyjny na potrzeby elektrowni „Adamów”. Użytki rolne zajmują ponad 8000 ha (własność prywatna), lasy niespełna 3000 ha (około połowy – lasy państwowe), wody około 1000 ha.

Do ciekawych obiektów przyrodniczych zaliczamy park dworski (z pomnikiem przyrody – aleją kasztanową) w Długiej Wsi, pozostałości parku dworskiego w Skęczniewie z pomnikiem przyrody dębem szypułkowym oraz pojedyncze okazy drzew o charakterze pomnikowym z terenu otaczającego dwór w Mikulicach. Ponad ¾ powierzchni gminy obejmuje Uniejowski Obszar Krajobrazu Chronionego. Przyroda gminy Dobra posiada wiele cennych walorów. Nad wodami Zbiornika Jeziorsko szybuje ponad 230 gatunków ptactwa wodnego. Na starorzeczach Warty w ostatnich latach osiedliły się bobry. Tereny te są fragmentem obszaru NATURA 2000 Doliny Środkowej Warty. Kompleksy leśne Czarnego Lasu są miejscem bytowania wielu gatunków ssaków, ptaków, płazów i gadów.

źródło: Stanisław Stasiak, Miasto i Gmina Dobra, przewodnik turystyczny, 2014 r.