Urząd Miejski

Burmistrz Dobrej

Burmistrz Dobrej

Burmistrz Dobrej
Tadeusz Gebler
e-mail: burmistrz@dobra24.pl
tel: 63 279 99 20

Do zakresu zadań Burmistrza należą :

1) jest kierownikiem urzędu,
2) jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy wobec pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
3) stosuje kary i wyróżnienia praz podejmuje decyzje w sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników Urzędu,
4) sprawuje bezpośredni nadzór operacyjny nad jednostkami operacyjnymi gminy,
5) kieruje bieżącymi sprawami gminy,
6) reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
7) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
8) udziela upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
9) zarządzanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
10) jest terenowym szefem obrony cywilnej,
11) jest przewodniczącym Miejsko-Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego,
12) burmistrz ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa oraz wstępu do
pomieszczeń i budynków należących do sołectwa,
13) burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
- zastępcy burmistrza w zakresie objętym pkt 2 ppkt 1)
- sekretarza
- skarbnika
- obsługi prawnej.
14) przedkłada Radzie projekty uchwał,
15) określa sposoby wykonywania uchwał Rady,
16) zadania i kompetencje Burmistrza wynikają z przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej oraz Statutu Gminy Dobra.