Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Projekt: Żłobek w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt pn. „Stawiamy na dobry start!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Priorytet 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Całkowita wartość projektu: 919 559,81 zł.
Kota dofinansowania: 873 581,81 zł.

Urząd Miejski w Dobrej rozpoczął od 1 czerwca 2020r. realizację projektu, którego głównym celem jest utworzenie 18 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Dobra oraz finansowanie przez 21 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.
Beneficjent planuje zakończyć projekt 30.09.2022r. Główne działania objęte wsparciem to: prace adaptacyjne na potrzeby nowej instytucji jaką będzie żłobek w Gminie Dobra, doposażenie pomieszczeń, doposażenie w materiały dydaktyczne, utworzenie 18 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki.
Projekt zakłada uwzględnienie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na wszystkich etapach realizacji.

Pracownicy Beneficjenta zapewniają, iż w projekcie nikt nie dyskryminuje osób z niepełnosprawnościami. W ramach prowadzonego naboru do projektu osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony nieograniczony dostęp do wsparcia w projekcie. Po szczegółowej analizie potrzeb osoby niepełnosprawnej Beneficjent zapewni odpowiednie wsparcie dostępowe.

Biuro projektu dostępne jest w Urzędzie Miejskim w Dobrej (adres: Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra), w godzinach:

od 7:30 do 16.30 w Poniedziałki;
od 7:30 do 15:30 od Wtorku do Czwartku;
od 7:30 do 14:30 w Piątki.

Dodatkowo, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych, na parterze budynku w holu przy wejściu głównym działa Biuro Obsługi Klienta, gdzie osoby niepełnosprawne uzyskają bezpośrednio informacje oraz materiały na temat realizacji projektu od członków zespołu zarządzającego, z uwzględnieniem potrzeb komunikacyjnych osób niepełnosprawnych.
Informacje na temat projektu udzielane są również drogą telefoniczną pod numerem: 63 279 99 29, 63 279 99 24 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: promocja@dobra24.pl.

Więcej informacji oraz załączniki pod adresem: http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=4163


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej