Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzymsku

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzymsku
Rzymsko 9, 62-730 Dobra
powiat turecki, województwo wielkopolskie
REGON: 300234875, NIP: 6681873263
Numer KRS: 0000267518
Biuletyn Informacji Publicznej

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzymsku jest jedną ze starszych jednostek strażackich w gminie Dobra. Jej początki sięgają roku 1919, kiedy to Antoni Rogala, Stanisław Bednarek oraz Józef Urbaniak postanowili powołać do życia wspólną straż dla Rzymska i Ostrówka.

Już na pierwszym zebraniu wybrano władze jednostki w osobach: Józefa Kałużnego-prezesa oraz Antoniego Rogale na stanowisku naczelnika. Pierwsze kroki podjęte przez zarząd polegały na zebraniu funduszy na zakup podstawowego wyposażenia drużyny. Wkrótce okazało się jednak, iż jedna jednostka łączona dla dwóch miejscowości nie sprawdza się. W związku z tym, po 9 latach działalności druhów strażaków, nastąpił podział straży na dwie odrębne jednostki: OSP Ostrówek i OSP Rzymsko wieś. Podział ten wymusił w obu jednostkach przeprowadzenie nowych wyborów do władz. W OSP w Rzymsku prezesem został wybrany Bolesław Ochocki, a naczelnikiem Władysław Grzelczak. Po krótkim okresie działalności, w składzie zarządu utworzono nowe stanowisko, a mianowicie powołano zastępcę naczelnika w osobie Tomasza Tomczaka. W latach 1931-1936 pojawił się vakat na stanowisku naczelnika z powodu wyjazdu Władysława Grzelaka do Francji „za chlebem". Jednak po powrocie, ponownie objął on swoje stanowisko. Od 1936 roku nowym prezesem jednostki został Józef Bajerski. Kolejni prezesi i naczelnicy podejmowali starania o pozyskanie funduszy niezbędnych do dokonania następnych zakupów sprzętu podstawowego wyposażenia dla druhów strażaków.

Ogromnym sukcesem okazała się budowa pierwszej w historii jednostki strażnicy o konstrukcji drewnianej. Budowa mogła być zrealizowana dzięki ogromnej pomocy miejscowej społeczności i samych strażaków. Nowy obiekt poprawił warunki bytowe jednostki, która od tego czasu, dysponując własną remizą, mogła właściwie przechowywać swój sprzęt i wyposażenie bojowe.

Z wybuchem II wojny światowej i zajęciem ziem polskich przez okupantów niemieckich, działalność jednostek straży uległa zmianie. Nowe władze znacznie ograniczyły funkcjonowanie jednostki, sprawując nad nią nadzór. Doszło także do wielu zmian personalnych. Jednak druhowie nadal pełnili swoje funkcje, a niektórzy prowadzili nawet działalność konspiracyjną. W czasie okupacji to właśnie strażacy dysponowali ukrytym radioodbiorni¬kiem, dzięki któremu cała lokalna społeczność mogła śledzić wydarzenia na frontach II wojny światowej.
Po zakończeniu wojny nastąpiło powolne odbudowywanie się jednostki w Rzymsku. Dopiero w 1957 roku druhowie strażacy zwołali walne zebranie, na którym wybrano nowy zarząd jednostki. Prezesem został Bolesław Laskowski, a naczelnikiem Józef Kucharski.

Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął zarząd, była budowa nowej remizy. Krok ten był podyktowany złym stanem technicznym starej, drewnianej remizy, którą trzeba było gruntownie remontować. Stary obiekt był niezbyt duży, a drużyna stale się powiększała. Należało, więc myśleć o zaspokojeniu potrzeb straży na przyszłość. Po wielu trudnościach udało się zakupić nową działkę, rozpoczęto także zbiórkę funduszy, zakup materiałów budowlanych i opracowywanie niezbędnej dokumentacji budowlanej.

W roku 1960 nastąpiły zmiany w zarządzie straży. Tym razem druhowie strażacy wybrali na stanowisko prezesa Józefa Kęskę, a na stanowisko naczelnika Józefa Jagiełłę. Nowy zarząd rozpoczął prace budowlane przy wznoszeniu remizy powołując wcześniej komitet budowy z Tadeuszem Kucharskim na czele. Budowa posuwała się dość szybko, co pozwoliło ukończyć ją w 1969 roku.

Uroczystość przekazania remizy do użytku jednostce skupiła wiele osób, które były zaangażowane przy budowie, także miejscową społeczność, dla której remiza miała stać się centrum życia oświatowo-kulturalnego.
W 1976 roku odbyły się nowe wybory do władz straży. Druhowie wybrali kolejny zarząd, w którego skład weszli m.in.: Józef Buda jako prezes oraz Józef Jagiełło jako naczelnik. Na barki tego zarządu spadł obowiązek przygotowania uroczystości 50-lecia jednostki. Przez półwiecze z roku na rok jednostka rozrastała się i mogła pochwalić się wieloma nowymi, członkami straży, zasilającymi szeregi żeńskiej i męskiej drużyny młodzieżowej. Obie one odnosiły duże sukcesy w zawodach strażackich na szczeblu gminnym i rejonowym. Ponadto sukcesem jednostki była budowa nowej remizy oraz zakupy poczynione dzięki prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej. Strażacy wykonywali w tym okresie swoje obowiązki statutowe, nie zapominając o uczestnictwie w życiu sołectwa.

Lata osiemdziesiąte to okres wytężonych prac remontowych i modernizacyjnych w remizie. W tym czasie zmodernizowano zaplecze, urządzono garaż na sprzęt gaśniczy oraz doprowadzono wodę do obiektu. W dalszych latach dokonano remontu dachu, założono nowy dach nad garażem oraz zainstalowano syrenę alarmową, ogrodzono i oświetlono plac przy remizie. Prace te były możliwe dzięki ofiarności wszystkich druhów, którzy nie tylko przystąpili do pracy, ale także poświęcili często swój materiał i fundusze na ten cel.


W 1987 roku w kolejnych wyborach do władz jednostki prezesem został wybrany Józef Buda, wiceprezesem Mieczysław Gruchot, funkcję naczelnika powierzono Ireneuszowi Rosiakowi, a zastępcą naczelnika mianowano Józefa Jagiełłę.

Rok 1995 był szczególny w życiu jednostki. Wówczas bowiem dzięki wytężonej pomocy mieszkańców wsi Rzymsko, Dąbrowy i Rzymsko BG jednostka dokonała zakupu pierwszego samochodu na użytek straży. Był to pojazd marki Żuk, który po remoncie i malowaniu został przekazany druhom 20 sierpnia 1995 roku. Samochód eksploatowany jest po dzień dzisiejszy.

W 2002 roku zarząd, w którego składzie nastąpiła zmiana na stanowisku naczelnika, którym teraz został Mikołaj Kośla, dokonał zakupu mundurów bojowych dla członków drużyny, a także dla drużyn młodzieżowych. Było to możliwe dzięki pomocy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, który sfinansował ten zakup. W kolejnym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Rzymsku obchodziła 75-lecie istnienia. Jubileusz stał się świętem, w którym uczestniczyła cała lokalna społeczność oraz duża grupa zaproszonych gości i delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek.

W 2006 roku dokonano kolejnych wyborów do zarządu jednostki. Tym razem w wyniku wyborów stanowisko prezesa otrzymał Mariusz Musialik, wiceprezesem wybrano Andrzeja Kosa, a naczelnikiem pozostał Mikołaj Kośla. Nowy zarząd dokonał rejestracji jednostki w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu, tym samym stając się stowarzyszeniem. W roku następnym przystąpiono do prac remontowych w remizie polegających na wymianie podłogi, wzmocnieniu konstrukcji dachowej, malowaniu ścian i wymianie drzwi.

OSP w Rzymsku, wykonując swoje obowiązki wynikające ze statutu, zawsze znajdowała i znajduje czas, aby czynnie włączać się w organizację i uczestnictwo rożnego rodzaju gminnych uroczystości związanych ze świętami państwowymi czy kościelnymi.

Ponadto, dzięki dobrze zorganizowanej pracy z młodzieżą, jednostka w Rzymsku może pochwalić się sukcesami żeńskiej i męskiej młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz sukcesami drużyny seniorów. Jednostka wraz z remizą stanowi centrum życia kulturalno-oświatowego dla miejscowej społeczności. Prowadzi także działalność zarobkową. Zebrane fundusze pozwalają na pokrycie kosztów dokonywanych zakupów.

Źródło:

"Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"- Bartosz Stachowiak


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej