Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach
Mikulice 60, 62-730 Dobra
powiat turecki, województwo wielkopolskie
REGON: 300069318, NIP: 6681871614
Numer KRS: 0000257793
Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikulicach nale­ży do jednych z najstarszych na terenie obecnego powiatu turec­kiego. Jej losy jednak były bardzo burzliwe, a działalność często zawieszana. Ponadto w okresie niefunkcjonowania dokumenty świadczące o jej istnieniu i prowadzonych działaniach uległy zni­szczeniu.

Inicjatorami założenia straży w Mikulicach była rodzina Dzierżawskich, właścicieli znacznych posiadłości ziemskich, któ­rzy zdawali sobie sprawę z zagrożeń pożarowych i ich konse­kwencji, czego przykładem był pożar, który wybuchł dnia 6 sierp­nia 1918 roku właśnie w ich majątku, niszcząc znaczną część do­bytku.

Powołaną szybko ochotniczą straż, wyposażono w nowo zakupioną sikawkę ręczną oraz wiadra. Druhowie strażacy w razie wybuchu pożaru zwoływali się sygnałem trąbki, a w późniejszych latach ręczną syreną pożarniczą.

Już od samego początku władze straży myślały o budowie strażnicy dla jednostki. Dlatego w 1919 roku przystąpiono do wznoszenia drewnianego obiektu. Budowa trwała bardzo krótko. Jeszcze w tym samym roku druhowie strażacy mogli złożyć w niej swój sprzęt bojowy w należytych warunkach.

Strażnica służyła miejscowej straży, aż do wybuchu II wojny światowej. Z nadejściem działań wojennych i później z okresem okupacji nastąpiły drastyczne zmiany w życiu jednost­ki. Już w pierwszym roku okupacji władze niemieckie stwierdziły najprawdopodobniej nieprzydatność straży, dokonując rozbiórki drewnianej remizy około 1940 roku.

Po zakończeniu wojny, idea strażacka odżyła ponownie. Dzięki uporowi Stefana Piotrowskiego-pierwszego powojennego komendanta-jednostka ponownie rozpoczęła swoją działalność. Około 1950 roku nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta, funkcję tę objął Stefan Kardyński, a następnie Marian Rosiak.

W 1952 roku nowe władze podjęły decyzję o budowie re­mizy, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania straży. Dzięki uporowi strażaków prace budowlane rozpoczęto jeszcze w tym samym roku, a zakończenie prac nastąpiło w 1959 roku.

Wraz z oddaniem do użytku remizy druhowie strażacy dokonali wyboru nowych władz jednostki. Prezesem został Flo­rian Kit, a naczelnikiem mianowano Jana Gibasiewicza.

W następnych latach jednostka prowadziła działalność statutową, jednak nie mogła do siebie przekonać miejscowego społeczeństwa, które nie interesowało się jej losami. Taka sytu­acja doprowadziła w zasadzie do tego, iż Ochotnicza Straż Pożar­na w Mikulicach zaprzestała swojej działalności na wiele lat. W tym okresie zaginęło także wiele ważnych dokumentów mogą­cych naświetlić pełniejszą historię działalności tej jednostki.

Odrodzenie nastąpiło w 2005 roku, gdy funkcję prezesa straży powierzono Rafałowi Pietrzakowi, a funkcję naczelnika Robertowi Skonieczce. Nowe władze rozpoczęły odbudowę jed­nostki, jeśli chodzi o stan osobowy oraz uzupełnienie braków w sprzęcie bojowym, które były nieuniknione w związku z zawie­szeniem działalności.

Dziś dzięki wytężonym zabiegom, jednostka może po­chwalić się poczynionymi uzupełnieniami w kadrze i w sprzęcie, czego dowodem może być zakupiony niedawno samochód stra­żacki marki Żuk.

Źródło:
"Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"- Bartosz Stachowiak


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej