Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości

informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 10 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, plac Wojska Polskiego 10,
62-730 Dobra, sala posiedzeń nr 13.

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 10 maja 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Dobrej przy placu Wojska Polskiego 10 odbył się przetarg ustny nieograniczony dotyczący zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Rzymsko, gm. Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/6 o pow. 0,4797 ha, powstałej na skutek podziału działki oznaczonej numerem ewid. 6/4, obręb Rzymsko, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00031783/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 150.437,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 00/100) ustalona zgodnie
z art. 67 ust. 2 pkt.1 u. o g. n. Do ceny wywoławczej miał być doliczony podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie do dnia 10.05.2022 r. wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej. Do dnia 5.05.2022 r. na konto urzędu nie wpłacono wadium.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak zainteresowania nabyciem nieruchomości.

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej