PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

Krótki opis przedmiotu projektu

Przedmiotem projektu jest montaż infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych – energii słońca.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia w 2018r. wskaźników produktu tj. wybudowania:

-154 sztuk instalacji wytwarzających energię cieplną (kolektory słoneczne), o łącznej mocy 0,69 MWt, które wyprodukują 336,73 MWht /rok energii cieplnej,

-282 instalacje wytwarzających energię elektryczną (instalacje fotowoltaiczne), o łącznej mocy 1,13 MWe, które wyprodukują 1162,59 MWhe /rok energii elektrycznej.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 112,51 tony ekwiwalentu CO2/rok.

Projekt ma charakter parasolowy – realizowany będzie za pośrednictwem Gminy Dobra, odbiorcami końcowymi projektu będą mieszkańcy Gminy (gospodarstwa domowe). Projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj - wybuduj”. Miejscem realizacji projektu będą miejscowości wiejskie lub miejsko-wiejskie należące do Gminy Dobra. Moc zaplanowanych układów fotowoltaicznych oraz solarnych została dobrana w oparciu o wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną przez dany budynek. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci – typ instalacji on grid. Prosumencieenergii elektrycznej wytwarzać ją będą na własne potrzeby (jednoczesna produkcja i konsumpcja energii). Nadwyżka energii elektrycznej z terenu danej instalacji będzie wprowadzana do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego. Instalacje solarne wykorzystywać będą energię słoneczną do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej. Energii cieplna również wykorzystywana będzie do własnych potrzeb obiektu. Beneficjentami projektu są gospodarstwa domowe. Do projektu zakwalifikowane zostały obiekty, w których zużycie energii cieplnej i elektrycznej jest wysokie. W budynkach objętych projektem nie mają zastosowania odnawialne źródła energii. Beneficjenci korzystają z konwencjonalnych źródeł energii.

Cele i rezultaty projektu

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu gospodarki energetycznej w Gminie Dobra stwierdzono wysoką energochłonność budynków mieszkalnych. Problemy Gminy w kontekście gospodarki energetycznej to: rosnąca antropopresja na środowisko naturalne, wyczerpywalność i rosnące ceny paliw kopalnych, niski poziom wykorzystania OZE, relatywnie niska jakość infrastruktury energetycznej w regionie, wysoka emisja CO2 i innych gazów

cieplarnianych, rosnące zużycie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, niski poziom lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wysokie straty przesyłowe, z uwagi na duży stopień zależności regionu od dostaw energii ze źródeł zewnętrznych.

Gmina zidentyfikowała realną potrzebę modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych. Działania, które będą zmierzać do obniżenia energochłonności tych budynków pozwolą na obniżenie poziomu emisji szkodliwych substancji do powietrza, a co za tym idzie są istotne dla

długookresowej strategii gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy. Jednym z tych działań jest wdrożenie urządzeń wykorzystujących OZE. Efektem

przedsięwzięć będzie stałe obniżenie ich emisyjności oraz obniżenie kosztów wydatkowanych na energię. Projekt jest zgodny ze m.in. z Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Strategią na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju

sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020, Strategią wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju OZE w Wielkopolsce na lata 2012-2020, Programem Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej. Dokumenty te m.in. zakładają podnoszenie efektywności energetycznej województwa, modernizację infrastruktury energetycznej, ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery m.in. poprzez budowę instalacji OZE. Projekt jest

zgodny również z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra. Dokument ten zakłada budowę instalacji OZE na terenie Gminy. Projekt przyczyni się do osiągnięcia w 2019 r. nw. wskaźników rezultatu: - ograniczenie emisji CO2 o 1 112,51 Mg CO2/rok, - produkcja energii cieplnej z wybudowanych instalacji – 366,76 MWht/rok - produkcja energii elektr. z wybudowanych instalacji – 1162,59 MWhe/rok, -dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE- 0,69 MWt, -dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1,13 MWe

Wartość projektu, w tym wkład Funduszy Europejskich:

Całkowita zaplanowana wartość tego zadania wynosi 6 962 226,00 zł., w tym dofinansowania z UE
to kwota 5 373 020,00 zł.

Dobra, dnia 29.06.2018r.

Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w...

Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne...

Informujemy, iż Gmina Dobra otrzymała grant w łącznej kwocie 99 900,00 zł na wsparcie: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy...

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie...

Usługi indywidualnego transportu...

Gmina Dobra realizuje projekt "Usługi indywidualnego transportu door to door" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra"...

Projekt: Żłobek w Gminie Dobra

Projekt: Żłobek w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt pn. „Stawiamy na dobry start!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na...

Gmina Dobra realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Działanie jest finansowane ze...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Ja w Internecie

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Ja...

Rusza program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Dobra Mimo powszechnego dostępu do internetu w Polsce, nasz kraj w tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i...