Ochotnicze Straże Pożarne

Straż Pożarna w Żeronicach

Historia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeronicach sięga okresu I wojny światowej. W 1914 roku leżące w swoim pobliżu trzy wioski Żeronice, Żeroniczki i Bądków, współpracując ze sobą, postanowiły zawiązać Ochotniczą Straż Pożarną. Idea zrodziła się wśród grona światłych mieszkańców tych wiosek i szybko znalazła poparcie u pozostałych mieszkańców. W czasie pierwszego zebrania został powołany historyczny zarząd jednostki z Romanem Szepe-ziemianinem, właścicielem majątku Żeroniczki na stanowisku prezesa. Wspólna działalność trzech miejscowości trwała do 1929 roku, kiedy to mieszkańcy Żeronic postanowili utworzyć własną straż pożarną.

Po podziale członkowie OSP w Żeronicach dokonali wyboru władz jednostki, na czele której stanął jako prezes Feliks Krzyżański, pełniąc swoją funkcję aż do wybuchu II wojny światowej, naczelnikiem natomiast wybrano Władysława Biernackiego. Dzięki sprawnej działalności zarządu straż szybko zyskiwała nowych członków. W krótkim czasie stan osobowy jednostki wyniósł 20 druhów strażaków. Od momentu zawiązania się samodzielnej jednostki w Żeronicach zaczęła także swoją działalność strażacka orkiestra dęta, która przetrwała burzliwe dzieje, uświetniając liczne uroczystości do dnia dzisiejszego. Zarząd podjął decyzje dotyczące zakupu pierwszego sprzętu bojowego. Członkowie straży organizowali liczne zabawy, wieczorki taneczne i loterie fantowe, przeznaczając uzyskany dochód na zaplanowane wydatki. Z pomocą strażakom przyszli okoliczni mieszkańcy, którzy dokonali zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na ten cel. Największym jednak problemem w tym czasie okazał się brak własnego obiektu, gdzie można by złożyć nabywany sukcesywnie sprzęt gaśniczy oraz dokumentację strażacką. Z tego powodu sprzęt przetrzymywano w rozrzuconych w kilku punktach wsi prywatnych budynkach gospodarczych, co znacznie utrudniało w razie wybuchu pożaru przeprowadzenie sprawnej akcji gaśniczej.

Jednostka w tym czasie dysponowała już wozem konnym. Rok 1934 przyniósł jednostce pierwsze sukcesy. W powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych drużyna z Żeronic zajęła II lokatę. Było to możliwe dzięki prowadzonym systematycznie ćwiczeniom oddziału strażackiego.

Rok 1939 i wybuch II wojny światowej przerwał szybki rozwój straży w Żeronicach. Nowe władze okupacyjne zawiesiły działalność jednostki aż do zakończenia wojny. Dopiero w roku 1946 udało się wznowić działalność. Jednym z pierwszych kroków było powołanie nowych władz straży. W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem został Telesfor Kacprzak, który swoje stanowisko piastował tylko przez okres jednego roku. Kolejnym prezesem został Władysław Białek. Naczelnikiem wybrano Stanisława Kmiecia, który w 1948 roku został zastąpiony przez Zenona Kupińskiego.

Następne zmiany w składzie zarządu zaszły w 1952 roku, gdy prezesem wybrano Mariana Szanela, a naczelnikiem Czesława Polińskiego, a po nim Mariana Sekurę. W czasie prezesury Mariana Szanela udało, się po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i zgromadzeniu niezbędnych finansów, w 1957 roku rozpocząć budowę strażnicy. Prace ruszyły dzięki udziałowi druhów strażaków oraz okolicznych mieszkańców i trwały przez 4 lata. Dzięki temu wielkiemu wysiłkowi 18 maja 1961 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowego obiektu tak niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania miejscowej straży pożarnej. W tym samym czasie przy jednostce rozpoczął swoją działalność Zespół Teatralny, który dzięki odpowiednio dobieranemu repertuarowi bawił i uczył widzów biorących udział w spektaklach.

W 1962 roku podczas kolejnego walnego zebrania doszło do następnych zmian w składzie zarządu straży. Podczas wyborów nowym prezesem został wybrany Zdzisław Grzelak, naczelnikiem przez kolejne dwa lata pozostał Marian Sekura, zastąpiony potem przez Bogumiła Grzelaka. W roku 1963 świetlica mieszcząca się w obiekcie remizy została wyposażona w telewizor, co umożliwiło organizowanie seansów telewizyjnych. W tym czasie był to pierwszy telewizor we wsi.

Kolejne lata upłynęły jednostce na prowadzeniu działalności statutowej. Dokonywano napraw posiadanego sprzętu, brano udział w akcjach gaśniczych, ale także prowadzono szkolenia druhów strażaków i ćwiczenia sportowe. W dalszym ciągu działalność kulturalno-oświatowa przy jednostce skupiła mieszkańców Żeronic i pobliskich miejscowości.

W 1982 roku doszło do następnych wyborów do zarządu jednostki. W ich wyniku kolejnym prezesem został Piotr Kaszczyk, natomiast funkcję naczelnika nadal pełnił Bogumił Grzelak. Dalsze zmiany nastąpiły w 1987 roku. Nowym prezesem został wybrany Bogumił Grzelak, natomiast na naczelnika powołano Wiesława Ignaczaka. Nowy zarząd rozpoczął prace remontowe przy budynku remizy, polegające na wykonaniu pokrycia dachowego, podłogi, wymianie okien i drzwi. Ten zarząd cieszył się ogromnym zaufaniem wśród druhów strażaków, dzięki czemu prace swoje mógł kontynuować przez kolejne 20 lat.

W 2007 roku podczas walnego zebrania członkowie OSP wybrali prezesa w osobie Wiesława Ignaczaka, naczelnikiem został Krzysztof Robaszek. Przez wszystkie lata powojenne jednostka posiadała grupę druhów, którzy czynnie brali udział w organizowanych zawodach sportowo-pożarniczych. Dzięki dobremu wyszkoleniu wielokrotnie zdobywali laury za zajęcie I miejsca. Duże zainteresowanie zawody budziły wśród młodzieży, co doprowadziło do utworzenia przy jednostce Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewcząt. Drużyny podczas zawodów zawsze plasują się czołówce.

Obecnie jednostka nie należy do dużych, kierowana jest przez zarząd wybrany w 2007 roku i pełni zadania zapisane w statucie jednostki. Ponadto prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatowa, dzięki czemu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Od wielu lat współpracuje z pobliskimi jednostkami, służąc im swoją pomocą i doświadczeniem.

Źródło:

"Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"- Bartosz Stachowiak