Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w obrębie Miłkowice

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.63.2022 Burmistrza Dobrej

z dnia 23.08.2022 roku

 

Ogłoszenie o przetargu
ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)

Burmistrz Dobrej

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek położonych w obrębie Miłkowice, gm. Dobra, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

 1. 697 o powierzchni 0,0782 ha;
 2. 698 o powierzchni 0,0778 ha;
 3. 699 o powierzchni 0,0798 ha;
 4. 700 o powierzchni 0,0827 ha.

 

Przedmiotowe działki niezabudowane, położone w obrębie Miłkowice, gmina Dobra, powiat turecki, oznaczone numerami ewidencyjnymi 697, 698, 699, 700 powstały po podziale działek o numerach 539/10, 539/11, 542 w obrębie Miłkowice, dla których Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1T/00028417/7.

Działki będące przedmiotem sprzedaży przeznaczone są pod zabudowę letniskową. Działki stanowią użytki rolne klasy VI. Dla przedmiotowego terenu nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra znajdują się w strefie M4 tereny zabudowy letniskowej. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi długami na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza i wadium dla poszczególnych działek wynoszą netto:

 1. dz. nr 697 – cena wywoławcza 33 829 zł, wadium 3 400 zł;
 2. dz. nr 698 – cena wywoławcza 33 656 zł, wadium 3 400 zł;
 3. dz. nr 699 – cena wywoławcza 34 521 zł, wadium 3 400 zł;
 4. dz. nr 700– cena wywoławcza 35 776 zł, wadium 3 600 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 5.10.2022r. o godz. 1000 w sali posiedzeń nr 13 Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w kwocie wyżej wskazanej dla poszczególnej działki, na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej, Bank Spółdzielczy Malanów O/Dobra 86 8557 0009 0300 0172 2003 0011, przy czym kwota wadium musi wpłynąć na konto urzędu do dnia 28.09.2022 r. ze wskazaniem numeru działki („działka nr ……”) w tytule przelewu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przetarg odbędzie się chociażby do przetargu przystąpiła jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Dobrej – Zarządzeniem nr RO.SO.0050.63.2022 z dnia 23.08.2022r.

Termin podpisania umowy notarialnej zostanie określony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021, poz. 2213).

Ponadto oferent powinien zapoznać się z regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobra: www.dobra24.pl lub na dobra.nowoczesnagmina.pl. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pokój nr 9, lub telefonicznie pod numerem 63 279 99 26.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty upoważniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku małżeńskiego wspólnego, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność drugiego małżonka lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie zawierającym zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, a ponadto dostępne jest na stronie internetowej urzędu www.dobra24.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dobra.nowoczesnagmina.pl oraz w prasie lokalnej.

Pliki do pobrania

 • 01 Zarządzenie o ogłoszeniu Milkowice działki - 28kB Pobierz
 • 02 Ogłoszenie o przetargu Milkowice działki - 37.5kB Pobierz
 • 02a Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Milkowice działki - 35.5kB Pobierz
 • 03 Regulamin przetargu Milkowice działki - 50kB Pobierz
 • 04 Zał. do regulaminu Oświadczenie członków komisji przetargowej - 27kB Pobierz
INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU

Dobra, dnia 23 listopada 2022 r.   Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów...

Konkurs regionalny „Na wigilijnym stole 2022”

Konkurs regionalny „Na wigilijnym...

  Komunikat Instytutu Skrzynki z dnia 16.11.2022 r.   Konkurs regionalny „Na wigilijnym stole 2022”...

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 18 listopad 2022r.

Europejski Dzień Wiedzy o...

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 18 listopad 2022r.   W dniu 18 listopada 2022r. obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, którego głównym celem jest...

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 17 listopada...

Światowy Dzień Rzucania Palenia...

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 17 listopada 2022 r. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W Polsce obchodzony jest od 1991 roku....

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej o wynikach konsultacji -...

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej o...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DOBREJ z dnia 10.11.2022 roku.   Burmistrz Dobrej ogłasza wyniki z przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dobra z...

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej w sprawie konsultacji...

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej w...

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOBRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023 Burmistrz Dobrej zaprasza wszystkich zainteresowanych do konsultacji przygotowanego projektu...

INFORMACJA - wykaz nieruchomości gruntowych...

INFORMACJA - wykaz nieruchomości...

Dobra dnia, 25.10.2022 r.   Informacja   Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)...

INFORMACJA - dzierżawa nieruchomości

INFORMACJA - dzierżawa nieruchomości

Dobra dnia, 25.10.2022 r.   Informacja   Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)...