Komunikaty i ogłoszenia

Regulamin targowiska miejskiego "MÓJ RYNEK" w Dobrej

UCHWAŁA Nr II/11/18

RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulamin targowiska miejskiego "MÓJ RYNEK" w Dobrej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§  1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z targowiska miejskiego "MÓJ RYNEK" w Dobrej, zwanego w dalszej treści uchwały "targowiskiem".

§  2. 

1. Właścicielem targowiska jest Gmina Dobra.

2. Targowisko położone jest w Dobrej przy ul. Sportowej, na działce nr 1508 o powierzchni 0,31 ha.

3. Administratorem targowiska jest Urząd Miejski w Dobrej.

§  3. Targowisko czynne jest od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt w godzinach:

1. Od 6:00 do 16:00 - w okresie od 1 października do 31 marca.

2. Od 5:00 do 18:00 - w okresie od 1 kwietnia do 30 września.

§  4. 

1. Targowisko jest obiektem całorocznym, ogólnodostępnym, jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej, posiada zadaszone stoiska, które zajmują co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska oraz miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne.

2. Targowisko wyposażone jest w instalacje odnawialnego źródła energii, które zapewniają pokrycie co najmniej 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną.

3. Co najmniej 41% powierzchni handlowej targowiska jest przeznaczone pod sprzedaż produktów rolno - spożywczych.

4. Co najmniej 5% powierzchni handlowej targowiska przeznaczone jest pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.

§  5. Na terenie targowiska znajduje się tablica z Regulaminem targowiska, na której zamieszczone są podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela oraz administratora targowiska z podaniem jego siedziby i telefonu, oznaczenie unijnym logo produkcji ekologicznej, informacja na temat przyznania pomocy dla realizacji operacji pn. "Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów" ze środków PROW 2014 - 2020.

§  6. 

1. Miejsca prowadzenia sprzedaży, postoju pojazdów oraz kierunek ruchu pojazdów na targowisku wyznacza Administrator zgodnie z planem zagospodarowania targowiska poprzez wydawanie ustnych lub pisemnych poleceń oraz ustawiania odpowiednich znaków.

2. Administrator może wyznaczyć stałe punkty sprzedaży (sektory) dla określonych grup lub rodzajów towarów. Wyznaczenia sektorów dokonuje Administrator w palnie zagospodarowania targowiska, o którym mowa w pkt 1.

3. Na terenie targowiska nie dopuszcza się samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży.

4. Nie dopuszcza się pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów po godzinach otwarcia targowiska.

§  7. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§  8. 

1. Przedmiotem handlu na targowisku mogą być artykuły rolno-spożywcze i przemysłowe z wyłączeniem:

1) środków odurzających lub psychotropowych,

2) napojów alkoholowych,

3) spirytusu (denaturatu skażonego),

4) substancji trujących środków spożywczych przeterminowanych i zepsutych, szkodliwych dla zdrowia ludzkiego,

5) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,

6) zagranicznych banknotów i monet będących w obiega,

7) papierów wartościowych,

8) broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych środków obezwładniających oraz służących do odstrzeliwania amunicji alarmowej, sygnałowej przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą ładunków lub innych środków energii, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych,

9) innych artykułów, produktów i przedmiotów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

2. Grzyby surowo dziko rosnące zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora - wolno sprzedawać pod warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.

3. Zabrania się prowadzenia na targowisku gier hazardowych.

4. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.

§  9. 

1. Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu towarami spożywczymi oraz wymagania weterynaryjne do prowadzenia handlu w zakresie obrotu zwierzętami określają odrębne przepisy.

2. W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrole prowadzą powołane do tego służby i instytucje, a w szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna.

§  10. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1. Uiszczenia dziennej opłaty targowej,

2. Uwidocznienia ceny na towarach wystawionych na sprzedaż,

3. Umieszczenia przed miejscem sprzedaży informacji zawierających imię, nazwisko i adres firmy,

4. Posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności gospodarczej, dokumentów identyfikacyjnych zwierząt oraz ważnego dowodu uiszczenia opłaty targowej,

5. Używania do ważenia i mierzenia towarów wyłącznie jednostek miar obowiązujących w obrocie towarowym (metr, litr, kilogram itp.),

6. Ustawienia lub użytkowania narzędzi pomiarowych w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia i mierzenia,

7. Używania narzędzi pomiarowych z ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia i mierzenia,

8. Naprawienia szkody wyrządzonej na targowisku,

9. Utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego w czasie i po zakończeniu handlu,

10. Przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.

§  11. Opłata targowa uchwalana będzie w odrębnej uchwale z zastrzeżeniem, że w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez ARiMR płatności końcowej w ramach realizacji operacji pn. "Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów" należna opłata targowa uiszczana przez rolników w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. będzie o 25% niższa w stosunku do innych podmiotów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej.

§  12. Administrator dopuszcza rezerwację stanowisk handlowych. Zasady oraz stawki z tytułu opłat rezerwacji ustala Burmistrz Dobrej w drodze zarządzenia.

§  13. Do zadań administratora targowiska należy zarządzanie targowiskiem zgodnie z regulaminem targowiska i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

1. Wyznaczanie sprzedającemu miejsca handlu na targowisku,

2. Pobieranie opłaty targowej oraz innych opłat z tytułu prowadzenia handlu targowiskowego,

3. Kontrolowanie sprzedających czy posiadają dowód uiszczenia opłaty targowej,

4. Nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.

5. Przyjmowanie skarg i wniosków związanych z prowadzeniem targowiska.

§  14. 

1. Za utrzymanie porządku i czystości na terenie targowiska odpowiada Administrator.

2. Wszystkie spory powstałe między osobami handlującymi, a administratorem targowiska rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji Burmistrz Dobrej.

3. Nie zastosowanie się do poleceń Administratora dotyczących organizacji bądź porządku na targowisku stanowi naruszenie niniejszych zasad, które może spowodować usunięcie takiej osoby z terenu targowiska.

4. Osoby, które naruszyły niniejsze zasady podlegają odpowiedzialności karnej zgodnie z kodeksem wykroczeń.

§  15. Traci moc Uchwała Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego "Zielony Rynek" w Dobrej.

§  16. Regulamin targowiska podlega udostępnieniu na tablicy usytuowanej na targowisku oraz na stronie internetowej.

§  17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§  18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZNAKOWANIE ROWERÓW

ZNAKOWANIE ROWERÓW

Policjanci przygotowali kolejne terminy w trakcie których będzie można zabezpieczyć jednoślad. Tym razem będą znakować rowery w Komendzie Powiatowej Policji w Turku i Komisariacie Policji w...

Wygraj wyjazd do Brukseli - KONKURS - Europa z naszej ulicy

Wygraj wyjazd do Brukseli - KONKURS -...

Opowiedz nam o swojej okolicy i wygraj wyjazd do Brukseli Ruszyła czwarta edycja konkursu Europa z naszej ulicy. Już po raz kolejny młodzież ze szkół ponadpodstawowych może wygrać wyjazd...

Rola Rolnika by Upadku Unikał - KONKURS Testowy z Zakresu...

Rola Rolnika by Upadku Unikał -...

Kasa Rolnego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza w roku jubileuszu 30-lecia KRUS II OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM PN: "ROLA...

W poniedziałki ZUS do 17:00

W poniedziałki ZUS do 17:00

Począwszy od 22 listopada, w każdy poniedziałek, sale obsługi klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będą czynne od 8:00 do 17:00, czyli o godzinę krócej. Takie rozwiązanie...

Informacja - wykaz nieruchomości przeznaczonych do...

Informacja - wykaz nieruchomości...

Dobra dnia, 2.11.2021 r. I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.)...

 Rozkład godzin pracy i dyżurów aptek.

Rozkład godzin pracy i dyżurów aptek.

Rozkład godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tureckiego.

Komunikat - Tomograf Komputerowy

Komunikat - Tomograf Komputerowy

KOMUNIKAT Samodzielny Publiczny Zwspół Opieki Zdrowotnej w Turku informuje, że od dnia 15 września 2021 r. w Turku przy ulicy Łąkowej 4a  w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem...

Fałszywe SMS-y PSSE Turek

Fałszywe SMS-y PSSE Turek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku ostrzega przed cyberatakiem. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy „Kwarantanna”, zawierający informację o nałożeniu...