Komunikaty i ogłoszenia

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę rolną na czas oznaczony do 3 lat.

 

Zarządzenie

Nr RO.SO.0050.36.2021

Burmistrza Dobrej

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę rolną na czas oznaczony do 3 lat.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

                        §1                        

  1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący grunty rolne:

- nr 137, o powierzchni 2,64 ha w obrębie Ugory, gm. Dobra,

- nr 276, o powierzchni 0,54 ha w obrębie Długa Wieś, gm. Dobra,

- część działki nr 138, o powierzchni 0,10 ha w obrębie Ugory, gm. Dobra,

przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  1. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej, na okres 21 dni oraz na tablicy ogłoszeń sołectw Długa Wieś i Ugory.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej - Echo Turku oraz na stronie internetowej Urzędu: http://dobra24.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej: http://dobra.nowoczesnagmina.pl.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Dobrej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Pliki do pobrania

BEZPŁATNY TRANSPORT DOOR TO DOOR

BEZPŁATNY TRANSPORT DOOR TO DOOR

Przypominamy, że od dnia 01.04.2021 w naszej gminie funkcjonuje bezpłatny transport DOOR TO DOOR, czyli "od drzwi do drzwi".  Jest to usługa skierowana do osób starszych, niepełnosprawnych, ale...

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej informuje, iż z powodu prac na sieci wodociągowej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w następujących regionach. Piątek 9 kwietnia od godziny 13.00 ul....

Nowe zasady bezpieczeństwa

Nowe zasady bezpieczeństwa

UWAGA Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3...

Komunikat Burmistrza

Komunikat Burmistrza

W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania COVID-19, obowiązującymi od 27.03.2021 r. Odwołany zostaje Gminny Konkurs Wielkanocny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu...

Odbiór uprzątniętego piasku i ziemi

Odbiór uprzątniętego piasku i ziemi

Burmistrz Dobrej informuje, że 1 kwietnia 2021 r. w godzinach porannych Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadzi na terenie miasta Dobra odbiór uprzątniętego przez Państwa piasku i ziemi z...

Informacja Nadleśnictwa Turek

Informacja Nadleśnictwa Turek

Nadleśnictwo Turek informuje, że zgodnie z zatwierdzonym projektem nr KD.7120.14.2021 z dnia 05.02.2021 r., w dniach 24-31 marca 2021 r. od godziny 7.30 zostanie wprowadzona czasowa organizacja...

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w...

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w...

Zarządzenie Nr RO.SO.0050.22.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 26 lutego 2021 r.   w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w...

Zgłoś błąd

Nowa strona DOBRA24.pl jest w fazie testów i uzupełniania poszczególnych działów. Prosimy o wyrozumiałość oraz zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag i sugesti.